Cykeln och kollektivtrafiken

Datum:
27 maj 2016 09:18

I 2008 års infrastrukturproposition lyfts cykeln fram som transportmedel och cykelinfrastrukturen som den enskilt viktigaste faktorn för ökad cykling. Insatser som kan bidra till ökad cykling ska övervägas i åtgärdsplaneringen. För att investeringarna i cykelinfrastruktur ska öka krävs att kommuner och övriga intressenter prioriterar cykeln i de regionala åtgärdsplanerna. Regeringens bedömning är att andelen gång – och cykeltrafik av de korta resorna bör öka, kombinerade resor med gång/cykel och kollektivtrafik bör underlättas samtidigt som cykelturismen i Sverige bör utvecklas. Vad säger verkligheten?

WAW på Öresundståg Peter Groth

WAW på Öresundståg

Cykelturismens omsättning

Investering i rekreativ cykling eller cykelturism har hög samhällsekonomisk nytta, främst när det kommer till turistintäkter och hälsoeffekter. Enligt en mätning som gjordes inom projektet ”Öresund som cykelregion” var Sveriges andel 2,6 procent av Europaturismen 2010. I undersökningen ansågs också att med rätt insatser skulle Sverige kunna ta samma andel även inom cykelturismen. Cykelturismen i Europa ökar med 3-4 procent varje år och förväntas omsätta minst 80 miljarder år 2030, vilket skulle innebära en intäkt på ca 2 miljarder per år för Sveriges del. Idag omsätter Sverige ca 200 miljoner kronor per år. Bristen på marknadsföring och utbud riktat till internationella cykelturister har presenterats som en möjlig orsak. Även avsaknaden av en konsekvent syn på cykel på kollektivtrafik påverkar negativt.

 

Cykelturism och kollektivtrafik

Cykelturism innebär inte bara cykelresor längs med de svenska cykellederna. En stor del av turismen omfattar även möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Många cyklister vill se olika delar av landet och att cykla till alla destinationer håller sällan. Därför är det viktigt att de sträckor som inte sker med cykel kan ske med kollektivtrafik. Som turist och framförallt utländsk turist, kan det vara svårt att planera sin cykelsemester utifrån den svenska kollektivtrafiken. Dels gäller det att hitta vilket bolag som kör de specifika sträckorna som efterfrågas. Sen ska information lokaliseras om det går bra att ta med cykeln och eventuell kostnad, detta på fler språk än svenska. Många cykelturister tänker dessutom inte på att kolla upp om det är möjligt att ta med cykeln på exempelvis tåg, eftersom det är så självklart i hemlandet.

13151490_10154216010542193_2081302141134183219_n Siri Sylvan

Cykel på lokaltrafik i Stockholm

Makthavarnas syn på framtidens resor och transporter

I regeringens proposition 2008/09:35 går det tydligt att läsa: ”Kollektivtrafiken, såväl den allmänna som den särskilda, utgör ett viktigt medel för att uppfylla de transportpolitiska målen och därigenom åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. För att nå bästa möjliga resultat måste dock kollektivtrafiken anpassas till de förändringar som äger rum i samhället.” En ökad användning av cykeln, inte minst som substitut eller komplement till bilen skulle mycket väl kunna ses som en av förändringarna som äger rum i samhället just nu. Att anpassa kollektivtrafiken borde med andra ord även innebära att göra det enklare att ta med cykel på t.ex. tåg.

Vidare kan vi läsa att ett ökat kollektivt resande sätter ökat fokus på behovet av en ny och trafikslagsövergripande samordning av kollektivtrafiken. En sådan måste tillgodose resenärernas behov av tillgänglighet och samhällets krav på ett effektivt utnyttjande av resurserna. Hur kommer det sig då att cyklister som resenärer inte räknas med i diskussionen om behov och tillgänglighet? Enligt Trafikverket bor ca 40 procent av landets invånare inom en 2 km radie från en järnvägsstation vilket innebär att många av resorna till stationen hade kunnat göras med cykel. Hade dessutom cykeln kunnat tas med på tågen, så hade förmodligen fler valt tåg framför bil och regeringen hade kunnat komma ett steg närmare en större effektivitet av resurser som faktiskt finns. Dessutom hade även resenärers behov av tillgänglighet tillgodosetts.

Luxemburg Per Eric Rosén

Luxemburg regionaltåg

En serviceinriktad kollektivtrafik tillgänglig för alla

Utöver att kollektivtrafiklagstiftningen ska möjliggöra en organisering av kollektivtrafiken utifrån resenärernas behov framstår det också som nödvändigt att skapa incitament för kollektivtrafikföretagen att i förhållande till resenärerna upprätthålla en hög servicenivå samt en hög grad av tillgänglighet. Kollektivtrafikföretagen måste ges incitament att bli mer kundorienterade. På det sättet kan kollektivtrafiken bli mer attraktiv i resenärernas ögon och därmed bli ett alternativ till bilen.

I de senaste resvaneundersökningarna (RVU) som finns tillgängliga för Göteborg och Malmö visar siffrorna att bland de resande i Göteborg, tar 8 procent cykeln och i Malmö 22 procent. Stockholms senaste RVU har ännu inte presenterats men i senaste medborgarenkäten som gjordes av Miljöbarometern visade att 17 procent cyklade av studerande och arbetande som tillfrågades. Den gemensamma nämnaren för alla tre städer är dock att man vill se fler använda cykeln.

”Ett viktigt inslag för långsiktigt hållbar mobilitet är att en ökad andel av persontransporterna sker med miljövänliga transportmedel. En utökad och förbättrad kollektivtrafik är en förutsättning för att detta ska kunna åstadkommas.”

Regeringens resonemang tar däremot inte upp att genom att underlätta för resenärer att ta med cykel på kollektivtrafiken, skulle andelen persontransporter med miljövänliga transportmedel kunna öka. Även om det kanske tar längre tid med bil så upplevs det oftast ändå som det smidigaste sättet att ta sig från punkt A till B. En del cyklister vi pratat med hade gärna kombinerat cykel + tåg + cykel om de varit garanterade att cykeln kunde tas med på tågen. Önskemålet att kunna boka platsbiljett för cykel i specifik vagn är ett stort önskemål hos de tillfrågade cyklisterna.

Några cyklister nämner alternativet att ha en skrotcykel att cykla på till stationen och sen ha ännu en vid tågets slutstation för att på så sätt kunna fortsätta resan på cykel, utan att ha cykel med på tåg. Men tillägger att det är för riskabelt eftersom det inte finns garantier för att cykeln verkligen finns kvar eller är i körbart skick när man anländer till stationen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Per Eric Rosén

Uppsala länstrafik

Kan inte cykel på tåg ses som en modernisering av järnvägsmarknaden?

I regeringens proposition står det även tydligt på flera ställen att järnvägstrafiken utgör en allt viktigare del av kollektivtrafiken. Den måste dock moderniseras för att kunna svara mot de snabbt ökande kraven. Mot bakgrund av den stora klimatutmaning som transportsektorn står inför, anses det angeläget att moderniseringen av järnvägsmarknaden sker så snabbt som möjligt. Som en del av argumenten mot cykel på tåg, nämns plattformens utformning som ett problem. Det handlar om såväl för lite plats som möjligheten att på ett säkert och smidigt sätt, ta sig till plattformen och på tåget. Runt om i landet pågår förhandlingar om höghastighetsbanor och med dessa även nya stationer. Än så länge finns inget att läsa om stationernas utformning men här finns möjligheter att tänka framåt och ta med cykeln i planeringen. Dels när det gäller utformningen av plattform men även möjlighet till säker cykelparkering antingen på eller i anknytning till stationsområdet.

Cykelgarage vid Malmö centralstation Jennie Fasth

Cykelgarage vid Malmö centralstation

Ett behov som lätt glöms bort

Även om studier visar att pendlare gärna ser möjligheten för att ta med cykel på kollektivtrafiken, är det även viktigt att det finns attraktiva cykelparkeringar vid knutpunkter som buss- och tågstationer. I dag saknas tydliga anvisningar om hur cykelparkering ska hanteras i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. Boverket anses därför få i uppdrag att utarbeta tydliga anvisningar om hur cykelparkeringar ska hanteras i den fysiska planeringen. Även dessa insatser bör tas upp i den nationella cykelstrategin som ett led i att få fler att cykla.

”Transportsystemet ska underlätta vardagen för människor och företag genom att erbjuda effektiva och klimatsäkra resor och transporter. För att fylla den funktionen krävs att transporterna upplevs som effektiva, säkra och bekväma. Olika grupper av resenärer och transportköpare har olika behov och förväntningar på transportsystemets utformning.” (Banverkets rapport: cykel på tåg – möjligheter och svårigheter)

TER, Frankrike Per Eric Rosén

TER, Frankrike

Bike Train Bike för hållbar mobilitet

Framtiden för hållbar mobilitet är enligt projektet Bike Train Bike (BiTiBi) att gå tillbaka till den redan beprövade metoden: cykel + tåg + cykel. Syftet med det treåriga EU-projektet är att främja en transportförbindelse utan bil. Genom att kombinera de två mest energieffektiva transportsätt  cykeln och tåg, kan en snabbare, enklare och smidigare transportförbindelse presenteras

BiTiBi använder den holländska cykel-tåg-cykel-modellen som inspiration. Projektet siktar in sig på att ta upp viktiga frågor såsom bristen på cykelparkering vid stationer, cykelvänliga tågperronger, effektivare biljettsystem men framförallt möjligheten att kunna ta med cykel på tåg. Test genomförs i regionerna Barcelona, Milano, Liverpool och Belgien med hjälp av olika partners. Målet är att inspirera fler europeiska städer att överväga ett modernt, hållbart och miljövänligt resande.

Köpenhamn Jonas Pannagel

Köpenhamn

Kvickt och fritt

Närmare 10 miljoner cyklister reser varje år med de danska S-tågen. Att ta med cykeln är gratis och det finns ett speciellt anpassat flexutrymme. Cykelställ gör att utrymmet nyttjas väl och cyklarna står säkert. Ingång sker vid en dörr och utgång vid en annan för att av- och påstigning ska kunna ske så smidigt som möjligt. Som med all kollektivtrafik kan det bli trångt under rusningstid men det hindrar inte DSB från att välkomna cykel på tågen även under dessa tider. Resenärer med cykel uppmanas att nyttja de anpassade utrymmena i tågen och om det skulle vara fullt, då får man vänta på nästa tåg. Ett undantag finns och det är på Nørreport Station där cyklar under vardagarna inte får tas med mellan klockan 07.00-09.00 och 15.30-17.30. Detta beror på att perrongerna är otroligt smala och i rusningstid blir det närmast en omöjlighet att ta komma fram med en cykel.

Men även i Danmark finns det restriktioner. Lastcyklar, cykelvagnar och påhängcyklar får inte tas med på S-tågen. Barncyklar är tillåtet och det är en cykel per resenär som gäller. Tandemcykel får endast tas med om resenären har en speciell legitimation från Dansk Blindesamfund/Synscenter Refnæs eller Invalideorganisationernes Brugerservice, som intygar att resenären saknar syn eller har nedsatt syn. Tandemcykeln måste med andra ord verka som en form av hjälpmedel för att få tas med på S-tågen.

I samtliga fall är det tågpersonalen som avgör om det finns plats till cyklarna.

Öresundtåget Jan-Inge Ljungberg

Öresundståget

Ett steg fram och två steg tillbaka?

Idag är det möjligt att i mån av plats ta med sig cykeln på Öresundstågen och även lastcyklar, tandemcyklar, cykelvagnar och velomobiler är välkomna. Specialcyklar om lastcykel och velomobiler får dock endast tas med mellan stationerna Hyllie station (Sverige) och Tårnby station (Danmark). Detsamma gäller för cykelvagnar. Om cykeln får tas med på tåget är helt upp till tågpersonalen och deras goda vilja. Med andra ord blir det en stor osäkerhet för cyklisten om denne kan få med sig cykeln på tilltänkt avgång eller inte.

2013 fick bland annat Cykelfrämjandet Malmö i uppdrag genom projektet ”Öresund som cykelregion”, att inför renovering av lågvagnarna (också kallade multifunktionsutrymme) på Öresundstågen, komma med konkreta förslag på utformningen. Genom en ombyggnad av lågvagnarna så fanns förhoppningarna om bättre parkeringsmöjligheter för cyklar ombord och även en dedikerad vagn enbart för cyklar. Många av synpunkterna som fördes fram gick i linje med Banverkets rapport ”Cykel på tåg”. Cykelfrämjandet nämnde även de danska S-tågen som bra inspiration. En dörr för påstigning och en dörr för avstigning samt ställ där cykeln står i vinkel för mer plats, var några av förslagen. Även spännremmar föreslogs för säker placering av lastcyklar, tandemcyklar, liggcyklar eller andra cyklar med avvikande mått och som kanske inte passar att stå parkerad i de föreslagna ställen ombord.

Prototyp av ombyggd lågvagn för Öresundstågen Janne Andersson

Prototyp av ombyggd lågvagn för Öresundstågen

Prototyp av ombyggd lågvagn för Öresundstågen Janne Andersson

Prototyp av ombyggd lågvagn för Öresundstågen

När Öresundstågen AB under 2014 ställde ut en prototyp av de tilltänkta vagnarna för allmän beskådan, stod det klart att inga av önskemålen för att göra det enklare för cykel på tåg hade tagits med. Lågvagnen hade i stort sett endast försetts med en extra bagagehylla som slukade en del av utrymmet och lämnade tillsynes mindre plats för cyklar samt stolpar för resenärerna att hålla sig i, som även de gör utrymmet mindre flexibelt. I ett mail förklarar Katarina Lewalska (ansvarig för utvecklingsfrågor på Öresundstågen AB) att utformningen av lågvagnsdelen varit en stor utmaning. På en liten yta ska barnvagnar, bagage, rullstolar och cyklar samsas. Vid frågan om det inte är så att färre cyklar kommer att kunna tas med, blir svaret att de funktionella förändringar som planeras för seriombyggnaden av vagnarna inte tar bort möjligheten att ta med cykel på tåg i mån av plats. Om utrymmets nya utformning rent faktiskt skulle innebära att färre cyklar får plats, besvaras alltså inte.

Även Danska cyklistförbundet har intresserat sig för ombyggnaden av Öresundstågens lågvagn och vill också se bättre möjligheter för cyklister. Våren 2015 gjordes en gemensam skrivelse tillsammans med Cykelfrämjandet Malmö där vikten av cykel på tåg lyftes fram samt vikten av att som cyklist få ett dedikerat utrymme och på så sätt garantera att ett visst antal cyklister kommer med varje avgång. Inget svar inkom från Öresundstågen AB.

Öresundstågen tillåter som sagt redan cyklar på tåg men osäkerheten om att verkligen kunna få med sin cykel ombord kvarstår alltså även efter ombyggnaden. Att ignorera samtliga inkomna förslag för att underlätta för cyklister och att då tillsynes även göra utrymmet mindre, blir närmast ett bakåtsträvande arbete och går inte linje med det vi kan läsa i regeringens proposition.

 

Åtgärder för ökad cykeltrafik

Banverket anlitade hösten 2008 Trafikutredningsbyrån (TUB) och konsultfirman Koucky & Partners AB för att samla in data om varför tågresenärer tar med cykel på tåg samt hur dessa resenärer uppfattas av övriga resenärer. Datan som togs fram syftade till att ge myndigheter, politiska beslutsfattare och privata tågoperatörer bättre möjlighet att bilda sig en uppfattning om den sociala och ekonomiska betydelsen av att ta med cykel på tåg. Bakgrunden till utredningen bottnar i svårigheterna att ta med sig cykel på tåg i Sverige, inte minst på de nationella linjerna.

För att ökad cykling ska kunna bidra till ett hållbart resande krävs att hela resan fungerar. Möjligheterna att ta med cykel på tåg och buss är idag bristfällig. Om möjligheten att medföra cykel inte förbättras bör regeringen enligt Banverkets bedömning överväga åtgärder i form av skärpta krav på fordon, tydliga anvisningar vid upphandling av trafik samt direkta förhandlingar med SJ AB. Banverkets rapport: cykel på tåg – möjligheter och svårigheter, redovisar också behov av förbättrade möjligheter till säker cykelparkering vid järnvägsstationer och resecentra i syfte att underlätta byte mellan trafikslag. Vidare anses Boverket få i uppdrag att utarbeta tydliga anvisningar om hur cykelparkeringar ska hanteras i den fysiska planeringens olika skeden. Banverket föreslår att regeringen bör överväga incitament till arbetsgivare att stimulera sin personal till ökad cykling i samband med resa till och från arbetet.

För att säkerställa en ökad satsning på cykelresande och åstadkomma en optimering av den samhällsekonomiska effektiviteten föreslår Trafikverket att investeringar i cykelåtgärder tas med i den nationella planen. Om vi kommer att få se konkreta förslag till förbättringar gällande cykel på tåg i den kommande nationella cykelstrategin, är det ännu ingen som vet.

Cykeln är ett transportmedel med många fördelar

Åtgärder som leder till ökat resande med cykel bidrar till att nå många samhällsmål. Ökad cykling bidrar till att minska resandets miljöpåverkan, ger minskad trängsel och positiva effekter på folkhälsan. Satsning på cykling ger även stora möjligheter till ett utvecklat näringsliv kring turistcykling. Regeringen bedömer därför i sin proposition att det är motiverat att överväga insatserna för att förbättra möjligheterna för resande med cykel under åtgärdsplaneringen.

Förbättrad hälsa för barn och unga

Goda förutsättningar för cykling som en naturlig del i vardagsresandet är ett viktigt bidrag till förbättrad folkhälsa, inte minst för den yngre generationen. Cykeln är ett viktigt transportmedel för barn och ungdomar. Deras möjligheter att på egen hand ta sig till skola och fritidsaktiviteter gynnas av en förbättrad cykelinfrastruktur. Åtgärder för ökad cykling är därför ett viktigt bidrag till att uppnå målet om att öka andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet. Det finns även koppling mellan åtgärder som leder till förbättrad säkerhet för cyklister och målet om att prioritera åtgärder som syftar till att förbättra barns säkerhet.

Barnfamiljer

Att ta med cykelvagn på kollektivtrafiken har också visat sig vara svårt. Cykelvagnar räknas som specialcyklar och får därmed inte tas med på de tåg som inte tillåter annat än traditionella tvåhjuliga cyklar. För en barnfamilj blir således i stort sett omöjligt att resa längre sträckor med cykelvagn. Det skulle dock kunna tänkas att reglerna kan undgås genom att cykelvagnen kopplas från cykel och rullas ombord likt en barnvagn. Reglerna säger endast en cykel per person, men om cykelvagnen kan ses som barnvagn så är det ingen cykel och får dessutom tas med utan extra kostnad. Men det blir upp till den enskilda tågvärden att avgöra och frågan är om barnfamiljer på semester är villig att chansa? Med andra ord finns det ingen säkerhet att cykel och cykelvagn kommer med tåget.

Stor samhällsekonomisk nytta

Riksdagen har vid upprepade tillfällen slagit fast i att öka andelen resor med cykel är ett uttalat mål, bland annat i propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). När det gäller samhällsekonomisk nytta kopplat till cykling har kunskapen inom området varit bristfällig i jämförelse med de beräkningsmodeller som används för fordonstrafik. De beräkningar som genomförts utifrån olika modeller på olika platser i världen visar dock på en god samhällsekonomisk nytta. Exempel från en rad europeiska länder visar på mycket höga nytto- kostnadskvoter.

Cycling embassy of Denmark presenterade i slutet av 2015 en studie gjord i Danmark, som visar att cyklister och fotgängare bidrar till ungefär 50% av intäkterna inom detaljhandeln i de storstäderna och ungefär 25% i de små och medelstora städerna. Cyklister besökte fler butiker per resa än bilförare.

Med den danska undersökningen som utgångspunkt gjorde European Cyclists’ Federation (ECF) nyligen en undersökning över Europa. Ser den samhällsekonomiska nyttan med cykling likadan ut i resten av Europa? ECF skriver följande: ”Att anpassa städerna efter cykeln och inte bilarna, kommer inte att minska försäljningen som många lokala återförsäljare fruktar. I själva verket skulle det innebära ökad försäljning till den grad att även förlorade intäkter från bilister, lätt kompenseras. Cyklister tenderar att handla mer och spendera mer pengar. Ökad cykling kan endast vara till nytta för lokala återförsäljare. Med andra ord är fler cyklister på gatorna bra för landets ekonomi.

? Per Eric Rosén

Liggcykel på tåg

Trots att argumenten är många för att få fler att resa miljövänligt, så arbetas det i stort sett inte alls med att kombinera cykel med kollektivtrafik. Utredningar visa att cykeln är bra för både hälsan och samhällsekonomin. Dessutom kan vi se tydliga siffror på en ökad cykelturism, men där Sverige riskerar att halka efter p.g.a svårigheter att kombinera främst cykel på tåg. Medan arbetet går framåt i resten av Europa så tycks frågan om cykel på kollektivtrafik närmast stå still i Sverige.

Öresundståget Jennie Fasth

Öresundståget

I nästa avsnitt går vi igenom vilka regler de olika tågbolagen har vad gäller att ta med cykeln på tåget

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

niki 2016-05-30

Tack för fin artikel. Sorglig verklighet vi lever i. Bra att ni tog med barnfamiljer på ett hörn. Som småbarnsförälder vill man absolut inte hamna i en situation där semesterplanerna grusas för en grinig konduktör inte tycker det finns plast för en c...

Aliide 2016-05-29

Var väl en cykelturist som tänkte ta tåget en bit för att spara tid, hann hänga upp cykeln, sätta sig och tåget avgick innan "tilltaget" uppdagades och han kastades av (hade väl missuppfattat regeln om att trots att plats finns och så gott som tomt...

Kristoffer R 2016-05-28

Bra artikel! Lite ledsamt att det känns lite som samma sak som med cykelinfrastrukturen; dvs lösningarna finns redan framgångsrikt implementerade på annat håll, forskning talar för det men från politiskt håll finns vackra ord men ingen handling....

Fjärdebrunn 2016-05-27

När artikelserien är klar kanske den borde sammanställas som opinionsartikel. Bra!

Der Kaiser 2016-05-27

ÅÅåhhh! Tack för en superartikel. Nu kan vi fortsätta tramsa på forumet och ändå stolt säga att "Jag är happyit."

SubSub 2016-05-27

You're doing it wrong. Såhär tar man cykeln i kommunalt! -x9oYNEPVS8

kadabra 2016-05-27

Norrtåg har cykelställ i sina tåg som körs längs botniabanan men det är ändå förbjudet att ta med sin cykel. Senast jag åkte mellan Sundsvall och Umeå informerade konduktören en medpassagerare att han minsann var tvungen att lämna cykeln men att det ...

Akoa 2016-05-27

Tack för en fantastisk artikel! Hoppas detta uppmärksammas mer i framtiden. Att endast 8% av resorna i Muteborg sker på cykel är bedrövligt...