Syns du så finns du – genomgång av regler för belysning

Datum:
31 oktober 2018 11:17

Mörkare tider är på intåg och då blir det ännu viktigare att som cyklist synas ute i trafiken. Vad gäller vid färd i mörker och hur ska man utrusta sin cykel för att färdas lagligt? Happyride har gjort en sammanställning.

Vi börjar med att klargöra att grundkraven för att en cykel ska anses framföras lagligt, inte innefattar belysning eller reflexer. Belysning och reflexer är endast ett krav under mörker, i skymning eller gryning och i övrigt när väderleken eller andra omständigheter gör det nödvändigt ha en lykta som visar vitt eller gult ljus framåt och en som visar rött ljus bakåt. Således behöver cykeln inte vara utrustad med vare sig lampor eller reflexer så länge den framförs dagtid med god sikt. (TraF 3 kap 73§)

Vad som anses som övrig väderlek eller andra omständigheter framgår däremot inte, detta blir något av en tolkningsfråga.

Jennie Fasth

Övrig väderlek eller andra omständigheter?

Vad gäller då när omständigheterna väl kräver belysning och reflexer?

När det krävs belysning och reflexer så finns det lite att tänka på:

 • Cykeln ska vara försedd med en lampa fram som lyser med antingen vitt fast eller gult fast sken OCH som ska synas på 300 meters avstånd.
 • Cykeln ska också vara försedd med en lampa som ger rött fast eller blinkande (minst 200ggr/min) sken bak som även det ska synas på 300 meters avstånd.
 • Om inte lamporna har godkända inbyggda reflexer så måste detta kompletteras med en vit reflex fram och en röd reflex bak.
 • Cykeln ska även vara försedd med sidoreflexer i vitt eller orange.
 • Har strålkastaren bländande ljus ska den snabbt kunna bländas av. Dessa krav gäller inte sidvagn eller annat tillkopplat fordon.
 • Reflexanordning baktill ska vid färd i mörker även finnas på tillkopplad sidvagn och på tillkopplad cykelkärra, om baklykta saknas på kärran. Anordningen ska vid belysning återkasta rött ljus bakåt. (TraF 3kap. 73§) (TSFS 2010:144 2kap. 14§ och 17-19§§)

I TraF 3 kap 76§ förtydligas ytterligare att under färd på väg får från ett fordon
1. inte visas annat än vitt eller gult ljus framåt, samt
2. inte visas vitt ljus bakåt annat än vid backning eller vid arbete som kräver vitt ljus.

På ett fordon som färdas på väg får inga andra lyktor eller strålkastare med blinkande ljus användas än
1. körriktningsvisare,
2. larmanordning,
3. baklykta på cykel,
4. stopplykta som är särskilt anordnad som nödstoppssignal, samt
5. lykta som avger orangegult ljus och som är särskilt anordnad som varningsanordning i den utsträckning som Transportstyrelsen föreskriver.

Med väg menas:

 1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,
 2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och
 3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2 (Förordning 2001:651 om vägtrafikdefinitioner)

Den lagstadgade belysningen ska sitta på cykeln

Det hjälper inte att ha belysning och reflexer på hjälmen eller någon annan stans på kroppen, om cykeln är utan. Det är cykeln som ska vara försedd med lagstadgad belysning.

Reflexernas placering

Förutom att det nämns i lagtexten att det ska finnas reflexer fram, bak och på sidorna på cykeln så nämns inget i TFTS 2010:144 2 kap 17§ om exakt placering av reflexerna. Oftast sägs det att det måste finnas orange reflex på hjulens sidor men detta är inget krav. Lagen säger endast att cykeln ska vara försedd med sidoreflexer i vitt eller orange. Många cykeldäck har exempelvis inbyggda reflexer på sidan och är cykeln försedd med dessa så uppfyller man de lagstadgade kraven. Även lamporna fram och bak vara försedda med reflexer och då behövs inga ytterligare reflexer.

Vad säger bestämmelserna om typ av reflex?

TSFS 2010:144 18§ säger att reflexanordning framtill och baktill på cykel ska:

1. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 3, klass IVA, eller
2 vara typgodkänd av Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 1993:18) om nationella typgodkännanden.

För den som har lite äldre cykel, säger lagen följande:

 • Reflexanordning som monterats före den 1 april 1986 får vara av typ som godkänts enligt ECE-reglemente 3 klass I eller I A.
 • Reflexanordning baktill, som monterats före den 1 april 1986, får vara av typ som före den 20 maj 1980 godkänts av Statens provningsanstalt.
 • Reflexanordning framtill, som monterats före den 1 september 1985, får vara av icke godkänd typ.

19§ Reflexanordning på sidan på cykel ska:

 1. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 3, klass IVA, eller
 2. vara typgodkänd av Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 1993:18) om nationella typgodkännanden. Kravet i första stycket gäller inte om minst ett av cykelns däck är av typ som godkänts enligt ECE-reglemente 88.
 • Reflexanordning på sidan, som monterats före den 1 september 1985 får vara av icke godkänd typ.
Jennie Fasth

Belysning, av godkänd typ blandat med festligare belysning

Lastcyklar och frakt i mörker

Lastcyklar finns numera i vart och vartannat hem och har ett brett användningsområde. Lastcyklar ska följa precis samma regler som ”vanliga” cyklar vid mörkerkörning men som lastcyklist är det också bra att ha koll på vad som gäller om du ska fraktar last med din lastcykel i mörker.

Vid färd på väg skall lastens yttersta del vara tydligt utmärkt när lasten skjuter ut framför ett fordon eller mer än en meter bakom ett fordon. Som last räknas även redskap och utrustning som inte är fast monterad på fordonet. Last som skjuter ut mindre än en meter framför fordonet behöver dock inte märkas ut om den utskjutande delen tydligt framgår för andra trafikanter. (TraF 3kap 82§)

Under mörker, i skymning och gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter skall lasten märkas ut enligt följande:
1. framtill med en lykta som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer, och
2. baktill med en lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.
Reflexerna skall vara placerade så lågt att de kan återkasta skenet från andra fordons halvljus.

I TraF 3kap 83§ kan vi vidare läsa att last som i sidled skjuter ut utanför fordonet och är mer än 260 centimeter bred eller skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet skall vid färd på väg vara tydligt utmärkt. Sådan utmärkning behövs dock inte om de utskjutande delarna ändå tydligt framgår för andra trafikanter. Som last räknas även redskap och utrustning som inte är fast monterad på fordonet.

Under mörker, i skymning eller gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter skall sådan last som avses i första stycket alltid märkas ut

1. framtill med en lykta som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer,
2. baktill med en lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.

Lyktorna och reflexanordningarna skall i sidled sitta mindre än 40 centimeter innanför lastens yttersta kant. Om lasten är mer än 260 centimeter bred skall dock lyktorna och reflexerna sitta på lastens yttersta kant. Reflexerna skall vara placerade så lågt att de kan återkasta skenet från andra fordons halvljus.

Jennie Fasth

Synas i mörker, men tål lamporna att synas av länsman?

När måste man ha belysning och reflexer?

”Ett fordon som inte skall vara utrustat med lyktor eller strålkastare skall vid färd på väg under mörker, i skymning eller gryning och i övrigt när väderleken eller andra omständigheter gör det nödvändigt ha en lykta som visar vitt eller gult ljus framåt och en som visar rött ljus bakåt.” (TraF 3 kap 73§)

Det är kanske inte helt lätt att avgöra när dag blir till skymning och gryning blir till dag samt vad övrig väderlek och omständigheter innebär. Vi ställde därför frågan till Transportstyrelsen om det fanns något förtydligande? Ofta talas det om att man ska gå efter gatubelysningen, om denna är tänd så är det belysning och reflex på cykeln som gäller. Detta stämmer dock inte enligt Transportstyrelsen, inte minst eftersom lagkravet om belysning och reflexer även kan gälla dagtid när gatubelysningen är släckt, om väderlek eller andra omständigheter kräver det.

Gryning och skymning finns enligt Transportstyrelsen definierat men inte i Trafiklagstiftningen utan t.ex. hos SMHI. Så vi tog en närmare till på SMHI´s hemsida för att försöka utröna när belysning och reflexer ska göras gällande på cykeln.

”När solen befinner sig strax under horisonten sett från en viss plats lyser den fortfarande på den ovanliggande atmosfären. Gryning- och skymningsfenomenet orsakas av att detta ljus sprids och därmed kan nå jordytan. Det blir således inte helt mörkt i och med att solen går ner.”

Följande definitioner av skymning/gryning finns:

Borgerlig skymning

Tiden från solens nedgång tills dess att solens mittpunkt befinner sig 6° under horisonten kallas borgerlig skymning. Under denna tid är det så pass ljust att man en molnfri dag kan läsa en tidning utomhus. I slutet av den borgerliga skymningen framträder då även de ljusstarkaste stjärnorna. Det ska tilläggas att himlen naturligtvis är ljusare i den riktning i vilken solen gick ned och mörkare i den motsatta riktningen. Hur ljust det är under skymningen en speciell dag beror på de aktuella väderförhållandena och ibland kan även månens ljus bidra.

Längden på den borgerliga skymningen/gryningen

Längden på skymningen beror på hur lång tid det tar för solen att komma 6° under horisonten. Detta i sin tur beror på hur flack solens skenbara bana är relativt horisonten. Under sommaren och vintern är solens bana flack medan den stupar brantare mot horisonten under våren och hösten. Detta gör att skymningens längd varierar mycket under året och hur flack solbanan är beror även på hur långt norrut eller söderut man är i Sverige.

I södra Sverige är den borgerliga skymningen som allra kortast kring vår och höstdagjämningarna, knappt 40 minuter. På sommaren är den där omkring 1 timme lång. Sommartid blir det inte helt mörkt ungefär från Dalälven och norrut. Utan den borgerliga skymningen övergår i gryning vid midnatt. Allra längst i norr där det råder midnattssol är solen över horisonten och gryning/skymning saknas för dessa dessa dygn. Vintertid då polarnatten råder (solen inte uppe under dygnet) kan det trots allt finnas några timmar mitt på dagen då gryning och skymning råder. I Norrland är skymningen betydelsefull under vintern eftersom den bidrar med ljus under en till två timmar morgon och kväll. Tillsammans med snötäckt mark kan det vara tämligen ljust.

Mer exakta uppgifter på skymningens längd kräver beräkningar. Ibland kan dessa uppgifter finnas i almanackor.

Nautisk skymning

Tiden från den borgerliga skymningens slut tills dess att solens mittpunkt befinner sig 12° under horisonten kallas nautisk skymning.
Under denna tid är det så pass ljust, en molnfri natt, att man ännu inte kan se alla stjärnor. Men det är tillräckligt mörkt för att de ljusaste stjärnorna kan ses och att horisonten framträder tydligt. Detta var av vikt på den tiden då sextant användes vid navigering till sjöss. Därav ordet nautisk skymning. Sextanten användes för att mäta höjden inte bara till solen utan även till stjärnor och planeter. För att kunna bestämma höjden måste både stjärnorna och horisonten vara synliga samtidigt.

Astronomisk skymning

Tiden från den nautiska skymningens slut tills dess att solens mittpunkt befinner sig 18° under horisonten kallas astronomisk skymning. Under denna tid är det ännu inte helt mörkt. Det går att se i vilken riktning solen gick ner en klar natt. Förutsatt att horisonten inte skyms och att det inte förekommer störande bakgrundsbelysning såsom i en stad. Astronomer behöver ofta det mörker som först inträder efter den astronomiska skymningens slut. Därför är Sverige under sommaren inte den gynnsammaste platsen för astronomiska observationer.

Solklart eller?

Vi blev inte mycket klokare på när kravet för belysning och reflex infaller trots SMHI´s gedigna genomgång. Det vore nog ingen dum idé att göra ett förtydligande i Trafiklagstiftningen och det är kanske inte för inte att Transportstyrelsen tillägger att det i slutänden är polisen som gör bedömningen om en cyklist blir stoppad/rapporterad för uteblivet lyse/reflexer.

Jennie Fasth

Extra belysning

Extra belysning

Om man följer reglerna för lagstadgad belysning på sin cykel, finns det några hinder att förse cykeln med extra belysning såsom ljusslingor eller dylikt? Eller förse sig själv med extra belysning genom mössor, hjälmar eller vantar med inbyggd belysning? Ljusslingor kan ju fås i flera olika färger, finns det några restriktioner för hur dessa bör placeras?

Nä, enligt Transportstyrelsen är det fritt fram att förse sig själv eller cykeln med extra belysning i valfria kulörer så länge man

 1. Har lagstadgad belysning på cykeln, och
 2. Inte bländar någon medtrafikant med belysningen så som nämns i TraF 3kap 67§.

Slutsats

Det är inte helt enkelt att försöka komma fram till när belysning och reflexer ska göras gällande så vi råder att ta det säkra före det osäkra och tänd belysningen i god tid och ha belysningen på lite länge på morgonkvisten. Är det dåligt väder och sikten känns tveksam även under dagtid, tänd lyset för säkerhets skull. Har du inte fast belysning eller reflexer på cykeln, håll lite extra koll på väderleksrapporten.

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

Örjan Lax 2018-12-04

Det står Crescent på ramröret, men vilken modell det är kan jag inte komma på trots en stunds bild-googling. Nån annan har säkert ett vassare svar.

c.camper 2018-12-04

hej vad är det för märke samt modell på den gula/ orange cykeln?

Bengt-re 2018-11-25

Du får inte räkna cyklistmonterade lampor för att leva upp till lagens krav. Om det är tillåtet vette tusan - inte uppenbart förbjudet eller uttryckligen tillåtet, men så länge det är vitt fram och rött bak och inte blinkar eller bländar så har jag...

Stervelo 2018-11-25

Det var förbjudet med lampa på huvudet, det är "sökljus", förbehållet polis och räddningspersonal, alltså olagligt att cykla med i trafik. Gäller det fortfarande? Det nämns inte i artikeln vad jag kan se.

eketjall 2018-11-02

Köp biltemas skärmar som inkluderar både fästen och reflexer.

Eld 2018-11-02

Härligt syftningsfel i artikeln: "Har strålkastaren bländande ljus ska den snabbt kunna bländas av. Dessa krav gäller inte sidvagn eller annat tillkopplat fordon." Det är mao helt ok att ha bländande ljus på sidvagn eller annat tillkopplat fordon......

johan44 2018-11-02

Skimkayaks.se har haft 3M-ark tidigare, vet inte om de fortfarande har.

eriaxe 2018-11-02

Classe har röd reflextejp. https://www.clasohlson.com/se/Reflextejp/34-198-2 Det är dock ej 3M eller SOLAS kvalité på den när det gäller reflektion. Men en hel del ljus studsar tillbaka :) Den SOLAS-tejp jag använt är inte styv alls. Går svänga oc...

katten 2018-11-02

Lampor är inte så svårt att få till längre, och för sidoreflexerna är ekersugrören bra (rosebikes är billigare per st än Biltema tror jag). Det som inte är lika lätt att få till bra är (fram och) bakreflexer på träningscykeln. Reflextape på skärmen ...