Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!

galab

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Länsstyrelsen i Stockholm har utarbetat ett förslag till ny tvingande bestämmelse (föreskrift) om förbund för stigcykling på Lovön och Kärsön. Den föreslås gälla från 1 juli i år. Den gäller för alla stigar på dessa öar. Länsstyrelsen tar emot synpunkter på förslaget senast den 20 maj. Förslaget är ett hårt slag mot Allemansrätten. Förvaltaren föreslås få rätt att själv bestämma om och när stigcykling eventuellt ska kunna tillåtas. Hittills har deras intresse för att tillgodose våra önskemål varit mycket begränsat, närmast obefintligt. - Vill du värna tillgång till ett tätortsnära stigområde för oss som gillar stigcykling - protestera genom att ge din mening till känna för länsstyrelsen. Sänd dem till: stockholm@lansstyrelsen.se

Jag har skickat in mina synpunkter, som jag klippt in nedan. Vill du använda något av det jag skrivit får du gärna det. Bifogat finns förslaget om ny föreskrift, dvs förbudet.


"Remissvar på Förslag till beslut om ytterligare föreskrifter för Lovö naturreservat, dnr 511-52937-2018Länsstyrelsen har i missivet till rubricerat förslag till ändring av reservatsföreskriften för Lovö naturreservat efterfrågat synpunkter på denna. Med anledning av detta vill jag anföra följande.

Sammanfattning
- Det remitterade förslaget till ändrad föreskrift bör inte genomföras, då det strider mot syftet med reservatet, enligt gällande föreskrift.
- Länsstyrelsen, som ska främja väl avvägda helhetslösningar, bör inte lämna över beslutsbefogenheter till Statens Fastighetsverk ifråga om stigcykling inom Lovö narturreservat.
- Stigcykling bör fortsatt vara tillåten inom reservatet, men informationen om andra stigar än Fornstigen behöver förbättras.
- Från folkhälsosynpunkt är nära tillgång till motion, rekreation för boende i Stockholmsområdet av stor betydelse, inte minst tillgång till områden för stigcykling.

Bakgrund
Ett av Länsstyrelsens uppdrag är, enligt myndighetens hemsida, att ”främja samverkan och väl avvägda helhetslösningar”, inom de områden där Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka.

Länsstyrelsen beslöt 2014-03-17 (dnr 511-24286-2012) om en föreskrift för det nybildade Lovö naturreservat, med tillhörande skötselplan. Ett av flera syften med reservatet angavs vara att ”värden för friluftslivet”… särskilt ska ”skyddas och vårdas”.

På Länsstyrelsens hemsida som rör Lovö naturreservat kan man idag läsa följande: ”Cykla, rida eller gå till fots? Följ stigarna som vindlar fram i Norrby skog och Ensta”.Förslaget med tillägg till befintlig reservatsföreskrift
Enligt det nu remitterade förslaget till ändring i gällande reservatsföreskrift ska det från den 1 juli 2020 blir förbjudet att cykla i terräng, annat än enligt anvisning från förvaltaren. Om förslaget läggs till grund för ett beslut innebär det att Länsstyrelsen avhänder sig möjligheten att fullgöra sin instruktion, att främja samverkan och väl avvägda helhetslösningar. Det är vidare högst tveksamt om ett sådant överlämnande av beslutsmandat från en myndighet till en förvaltare är förenligt med det syfte som anges i beslutet om reservatsföreskrift från 2014, nämligen att skydda och vårda värden för friluftslivet. Förvaltaren har ett snävare förvaltningsperspektiv, medan Länsstyrelsen har uppgiften att väga olika samhällsintressen mot varandra. Därför är det olämpligt att överlämna beslutsansvar i en fråga av största vikt för oss som cyklar på stigarna på Lovön och Kärsön. Det är inte en förvaltningsfråga, utan fråga om att balansera olika medborgargruppers intressen mot varandra. De motstridiga intressen som ibland artikuleras bör istället lösas inom ramen för nuvarande föreskrifts bestämmelser och den skötselplan som finns.

Länsstyrelsen bör istället för att besluta om den föreslagna föreskriften främja samverkan och väl avvägda helhetslösningar, så som ni själva beskriver ert uppdrag. Det är förvisso inte fallet om kraven i en framställan från en part, Lovö Hembygdsförening, understött av förvaltaren, Statens Fastighetsverk, helt och hållet tillgodoses. Detta samtidigt som stigcyklisternas intresse helt negligeras. Det innebär inte en väl avvägd helhetslösning!

Friluftslivet inom reservatet
Inom ramen för Allemansrätten, som också befintlig reservatsföreskrift bygger på, bör alla grupper som utövar friluftsaktiviteter kunna samsas. Många stigcyklister, liksom jag själv, har erfarenheten att man mycket sällan möter någon annan friluftsutövare när man är ute på stigarna inom reservatet. Det är definitivt inte någon trängsel där, trots dess närhet till tätbefolkade områden. De fåtaliga vandrare och ryttare som man stöter på hanterar vi med omtanke – saktar ned eller stannar vid behov, hälsar vänligt och bemöts alltid med vänlighet tillbaka.

Slitage på Fornstigen har anförts som ett skäl att förbjuda stigcykling. Under höst och vår, på vissa blöta ställen, kan vissa skador på terrängen uppkomma. Dessa orsakas lika mycket av fotvandrare som stigcyklister, enligt tillgängliga studier. Därför bör stigcyklister och fotvandrare uppmanas att verkligen iaktta de skyldigheter som följer med Allemansrätten. Det kan ske genom förbättrad information på anslagstavlor vid alla stig entreer och på förekommande hemsidor och appar. Härutöver kan sådana delar av Fornstigen som går över känslig terräng antingen ledas om och förbi sådana passager eller så kan man vidta andra markförbättrande åtgärder där.

Hembygdsföreningens framställan till Länsstyrelsen avser Fornstigen och inte andra stigar inom reservatet. För att främja samverkan och minska slitage på Fornstigen finns det skäl att intressera och stimulera fler stigcyklister att cykla på andra stigar på Lovön, än Fornstigen, utan att förbjuda cykling på denna. Med en större spridning av terrängcyklingen på ön minskar ytterligare risken för möten mellan olika friluftsutövare. Det skulle också skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan stigcyklisterna och Hembygdsföreningen. En sådan spridning kan främjas genom bättre information om befintliga stigar och slingor på nämnda anslagstavlor, hemsidor och appar.
Det är anmärkningsvärt att Länsstyrelsens förslag om tillägg till befintlig föreskrift, med anledning av skrivelse från Hembygdsföreningen och Statens Fastighetsverk, väljer en lösning som går längre än Hembygdsföreningen önskar, dvs att förbjuda stigcykling på Fornstigen.

Stigcykling är en växande motionsaktivitet. Allt fler väljer att skaffa sig behövlig motion, naturupplevelser och rekreation i de stadsnära friluftsområden som finns runt om i Stor-Stockholm. Från folkhälsosynpunkt är det ytterst angeläget att främja en sådan utveckling. Alltför många har idag stillasittande arbete, alltför många är överviktiga, alltför många rör sig för lite. Detta leder till livskvalitetsförluster och till hälso- och sjukvårdskostnader. Lovö naturreservat är ett av de områden som har bäst tillgänglighet för boende i centrala och västra Stockholm, liksom boende på Mälaröarna. Mot denna bakgrund är det olämpligt att begränsa möjligheterna till friluftsaktiviteten inom Lovö naturreservat, istället bör de främjas så att fler besöker området, även på cykel.Epilog

Jag har hela livet haft cykling som ett stort intresse, och har mest cyklat på landsväg. Men under senare år alltmer på grusvägar och stigar. Eftersom jag bor ett stenkast från Kärsön, så betyder tillgången till reservatet för stigcykling väldigt mycket. Jag är medlem i Fredrikshofs cykelklubb, Stockholms Stigcyklister samt i Lovö Hembygdsförening.

Med vänlig hälsning

Gert Alaby"
 

Bilagor

  • Samråd_Lovö_tillägg_föreskrifter_maj2020 (4).pdf
    254.7 KB · Besök: 199

Daddy D.Lux

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Tack för att du varnade. Gula spåret på Kärsön röjde/underhåll jag och använde för cykling under hela 90-talet.
Det är perfekt med mtb-rundor nära civilisationen. Jag kommer att protestera, trots att jag bor ett halvt jordklot bort och att det usprunliga gula skid- och cykelspåret hade återgått till naturen senast jag besökte det.
 

bite

Ny medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Gert
Strålande bra text, jag kommer absolut att sända in till Länsstyrelsen. Det förslag som nu ligger på bordet är precis som du påpekar ett helt obalanserat.
 

arcamone

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Förbud, eller läs själv nedan. Så här är den då godtyckliga texten att lita till förvaltarens anvisningar:

BESLUT Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om ytterligare två föreskrifter för Lovö naturreservat. De nya föreskrifterna har följande numrering och lydelse: [Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

C9. cykla i terrängen annat än enligt anvisningar från förvaltaren,
C10. elda annat än på anvisade iordningställda eldplatser.

Jag har skickat in synpunkter baserat på din text, lite förenklat men egen sammanfattning. Tycker inte det skall spela roll om jag cyklar, springer eller går med hunden. Håller tummarna att sans och balans segrar.

/David, stugcyklist
 

Carl A

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
topp, enl nedan skrev jag;

hej,

Är de verkligen rimligt och rätt i tiden att förbjuda cykling på rubr ställen??

Det är väl utmärkt om även cyklister får nyttja marken och allemansrätten!

En mkt sorglig utveckling man ser på allt fler ställen och yttringar i samhället; "det som inte jag gör och det som stör mig skall förbjudas".

Människor "störs av och påverkas av varandra" och toleransen för "andra" minskar, men lösningen bör absolut inte vara att förbjuda "de andra".
 

Mats88MadZ

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Du blir piskad av en talgoxe.
ja men det va lite det jag tänkte :P
nog för att jag skulle respektera ett beslut och jag sköter mig vad gäller allemansrätten osv.
men har svårt å se hur straffskalan ska tillämpas, ska jag råka på en polis..
ponera att jag i vanlig ordning tappar bort stigen jag påbörjat och klättrar vidare i skogen fritt bara för att råka komma ut på en förbudlagd stig? är det galgen direkt?
 

Masjevel

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Gissar att de flesta som idag visar hänsyn till andra på stigen kommer sluta använda den vid förbud medan de som idag inte visar hänsyn och beter sig som arslen kommer skita i om det är förbud eller inte och fortsätta använda stigen.
 

Kung Stalle

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Gissar att de flesta som idag visar hänsyn till andra på stigen kommer sluta använda den vid förbud medan de som idag inte visar hänsyn och beter sig som arslen kommer skita i om det är förbud eller inte och fortsätta använda stigen.

Fast samtidigt... jag cyklar på "illegala" stigar på Bogesund men saktar ändå ner och stannar och snackar skit med folk, Så det ena betyder inte alltid det andra.

Stalle
 

st oops

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Stockholms Stigcyklister och Cykelfrämjandet tillsammans med lokala cyklister på Lovön har bevakat denna fråga de senaste åren, och haft flera diskussioner med myndigheterna, hembygdsgården och andra som berörs av cyklingen på ön. Formulering i de förslagna föreskrifter är ett sätt att låta förvaltaren (SFV) kunna själv reglera och kanalisera besökare utan att förbjuda cyklingen i helt och hållet i reservatet, som har tidigare hänt när reservatsföreskrifter har uppdaterats i andra fall. SFV har ingen intresse av att förbjuda cykling på ön. Tvärtom! Vi har blivit lovad att myndigheten ser cykling som en viktig friluftsaktivitet som kommer i fortsättningen att vara tillåten på alla stigar förutom Fornstigen och skyltade ridstigar. Dessutom har vi (Stockholms Stigcyklister och Cykelfrämjandet) fått tillstånd att anlägga en ny led till den centrala delen av ön för att kunna hänvisa cyklister till ett alternativt till Fornstigen. En MTB led kommer att markeras på kartor och till viss del skyltas, som ska underlätta för besökare till ön.
En stigbyggardag planerades till våren, men detta har vi skjutit upp pga rådande omständigheter. Mer information om kommande insatser lovas!
 

jomper

Forumpappa
Forumvärd
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Det är ändå en tråkig utveckling att cykling hänvisas till specifika stigar. Jag har dock all respekt för Stockholms Stigcyklisters arbete i frågan, jag vet att ni gör allt som går! (y)(y)(y)
 

Makten

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Jag orkar tyvärr inte protestera för egen del, men ett ganska bra argument är att förbudet ändå inte kommer efterlevas och att förändringen därför kommer leda till fler konflikter. Lagar och regler måste ha nån slags folklig förankring för att de ska efterlevas. Det har de säkert om man bara frågar den ena parten, vilket såklart är totalt vansinne.

Som jag också skrivit annorstädes så bör ett dylikt förbud först föregås av en rejäl undersökning om vilka som faktiskt bevistar stigarna. Är det i storleksordningen lika många cyklister som fotgängare så kan man ju lika gärna förbjuda fotgängarna eftersom det är de som bråkar. Kanske kan få nån att börja fundera om man påpekar det. Fast jag tvivlar. Sitter förmodligen en del människor med redan färdig uppfattning i frågan och är med och beslutar.
 

Diogenes

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Jag orkar tyvärr inte protestera för egen del, men ett ganska bra argument är att förbudet ändå inte kommer efterlevas och att förändringen därför kommer leda till fler konflikter. Lagar och regler måste ha nån slags folklig förankring för att de ska efterlevas. Det har de säkert om man bara frågar den ena parten, vilket såklart är totalt vansinne.

Som jag också skrivit annorstädes så bör ett dylikt förbud först föregås av en rejäl undersökning om vilka som faktiskt bevistar stigarna. Är det i storleksordningen lika många cyklister som fotgängare så kan man ju lika gärna förbjuda fotgängarna eftersom det är de som bråkar. Kanske kan få nån att börja fundera om man påpekar det. Fast jag tvivlar. Sitter förmodligen en del människor med redan färdig uppfattning i frågan och är med och beslutar.
Kopiera mejladressen, ämnesraden och texten i ett mejl är garanterat mindre energikrävande än att skriva inlägget.
 

ooms

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Jag orkar tyvärr inte protestera för egen del, men ett ganska bra argument är att förbudet ändå inte kommer efterlevas och att förändringen därför kommer leda till fler konflikter. Lagar och regler måste ha nån slags folklig förankring för att de ska efterlevas. Det har de säkert om man bara frågar den ena parten, vilket såklart är totalt vansinne.

Som jag också skrivit annorstädes så bör ett dylikt förbud först föregås av en rejäl undersökning om vilka som faktiskt bevistar stigarna. Är det i storleksordningen lika många cyklister som fotgängare så kan man ju lika gärna förbjuda fotgängarna eftersom det är de som bråkar. Kanske kan få nån att börja fundera om man påpekar det. Fast jag tvivlar. Sitter förmodligen en del människor med redan färdig uppfattning i frågan och är med och beslutar.
Det kan ju vara så att en del känner sig bortträngda eller t.o.m. bortskrämda också, så att bara undersöka vilka som faktiskt bevistar stigarna i nuläget kan nog bli lite skevt. Jag kan tänka mig att en del äldre som brukat vandra i skogen slutar med det om stigen/leden börjar användas som racerbana så att de hela tiden måste gå på helspänn och vara beredd att hoppa undan. Därmed inte sagt att alla använder skogen som racerbana, men det räcker nog med några få för att skrämma bort en hel del brukare. Så en undersökning bör nog vara bredare än bara kolla vilka som nyttjar stigen/leden i dagsläget.
 

Berk

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Fast samtidigt... jag cyklar på "illegala" stigar på Bogesund men saktar ändå ner och stannar och snackar skit med folk, Så det ena betyder inte alltid det andra.

Stalle

Finns det fina illegala stigar på Bogesund? Legala är jättefin på Bogesund (och jag saktar ner eller stannar och hälsar på legala stigar). Det gick åt fel hål där med förbudet, men jag är jättenöjd med nya och upmärkta mtb-stigarna.
 

HL.MTB

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Stockholms Stigcyklister och Cykelfrämjandet tillsammans med lokala cyklister på Lovön har bevakat denna fråga de senaste åren, och haft flera diskussioner med myndigheterna, hembygdsgården och andra som berörs av cyklingen på ön. Formulering i de förslagna föreskrifter är ett sätt att låta förvaltaren (SFV) kunna själv reglera och kanalisera besökare utan att förbjuda cyklingen i helt och hållet i reservatet, som har tidigare hänt när reservatsföreskrifter har uppdaterats i andra fall. SFV har ingen intresse av att förbjuda cykling på ön. Tvärtom! Vi har blivit lovad att myndigheten ser cykling som en viktig friluftsaktivitet som kommer i fortsättningen att vara tillåten på alla stigar förutom Fornstigen och skyltade ridstigar. Dessutom har vi (Stockholms Stigcyklister och Cykelfrämjandet) fått tillstånd att anlägga en ny led till den centrala delen av ön för att kunna hänvisa cyklister till ett alternativt till Fornstigen. En MTB led kommer att markeras på kartor och till viss del skyltas, som ska underlätta för besökare till ön.
En stigbyggardag planerades till våren, men detta har vi skjutit upp pga rådande omständigheter. Mer information om kommande insatser lovas!

Om det ska markeras ny MTB stig på Lovön är jag gärna med och hjälper till, kan dela MÅNGA fina stigar om ni vill ha :-)
Fornstigen kan gärna växa igen lite för min del, den är lite väl bred på sina ställen.. Men sluta cykla på ett av det bästa ställerna i Stockholm, det kan dom glömma..

Ses i skogen :-)
//Henrik
 

etnica

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Inte för att fornstigen är nån rolig cykling. Har cyklat där genom åren men är ju folktomt... Vem är det som blir störd.... FRA på deras lunchpauser?
 

johan44

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Inte för att fornstigen är nån rolig cykling. Har cyklat där genom åren men är ju folktomt... Vem är det som blir störd.... FRA på deras lunchpauser?
Samma här, har cyklat till och från i snart 20 år, till just nu faktiskt, och det är sällan man möter nån och aldrig nån arg om man är det minsta trevligt. Det här är några enstaka bittra som hittat ett livskall och vunnit.
 

StPaul

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Bara en tanke, möjligen väl sent, men ändå. Lovö hembygdsförenings årsmöte är flyttat till 15/9. Vi har ca 325 medlemmar varav ett fåtal närvarar på mötet. Så det behövs att ett mindre antal som är/blir medlemmar närvarar på mötet och ser till att vi beslutar om en lösning som tar hänsyn både till vår cykling och andra intressen. Kommer själv att närvara för första gången, vill åtminstone höra vilket mandat vi givit för att driva denna fråga i fel riktning.
PS. Medlemsavgiften ca 200:- år.
 

H.

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Bara en tanke, möjligen väl sent, men ändå. Lovö hembygdsförenings årsmöte är flyttat till 15/9. Vi har ca 325 medlemmar varav ett fåtal närvarar på mötet. Så det behövs att ett mindre antal som är/blir medlemmar närvarar på mötet och ser till att vi beslutar om en lösning som tar hänsyn både till vår cykling och andra intressen. Kommer själv att närvara för första gången, vill åtminstone höra vilket mandat vi givit för att driva denna fråga i fel riktning.
PS. Medlemsavgiften ca 200:- år.
Haha, hostile takeover av den onda föreningen. Vilken grej!
 

cal.

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Det här beslutet är verkligen helt åt skogen. Jag misstänker att det är ett fåtal äldre personer som störs oproportionerligt mycket av att ”deras” fornstig har blivit lätt uppåkt / breddad av mtb-cyklister. Är uppvuxen i närheten och de gånger jag har cyklat där har jag inte stött på en enda människa på stigen. Däremot är det tydligt att den blivit mer uppåkt och att vissa blöta partier blivit orimligt breda.

Helt ärligt så är det ju ingen fantastisk cykling. I synnerhet inte sen transportband och enorma arbetsytor från Förbifart Stockholm ätit upp en stor del av naturen. Intressant att politikerna ger tillåtelse till den förstörelsen, medan vanliga människor som vill ut och motionera på sin mountainbike förbjuds.

Problemet med stigslitage går ju att lösa enkelt genom stigunderhåll, skyltning och dialog mellan de som använder stigen.

Jag kommer skicka in ett remissvar. Hoppas att alla andra också gör det. Misstänker att vi som cyklar där är betydligt fler än det fåtal som är engagerade i Lovö hembygdsgård och fornminnen.

Att bli medlem i Lovö hembygdsförening är ju ett alternativ. Men lite sent att kuppa årsmötet i september om svar på remissen skall skickas in senast den 20 maj.
 

Lejon

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Jag tycker inte det är förvånande alls att ett gäng människor som under lång tid fått strosa runt i stilla mak på en liten fin stig med lite fornlämningar att titta på nu blir upprörda över att stigen förvandlats och blivit ungefär tre gånger så bred och med djupa lerhål som breddas allt mer. Dessa människor ser cykelspår och kanske har någon blivit omkörd och rädd av det. Nu som lök på laxen gräver man upp halva ön för att bygga bilväg, givetvis är det otroligt mycket ”värre” men inget man kan slåss och vinna mot. Däremot kan man protestera mot cyklister och ”vinna”.
Jag tror att det är en bra lösning att freda vissa stigar från cyklister i det läget - jag tror det kan minska konflikterna om det följs. Att då i gengäld ha vissa stigar som är till för cyklister i första hand är väl en rimlig åtgärd.

(Vad jag tycker: det är sorgligt att två grupper människor som vill vara i naturen inte kan samsas. Det borde verkligen kunna gå och jag är starkt emot förbud mot cykling i skog och mark generellt. Det är bra om folk är i skogen även om det då bildas nya stigar och ett visst slitage sker. Slitaget ska förstås inte få gå över i förstörelse men det har jag nog aldrig sett ske utan motorfordons inblandelse.)
 

sideshow

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Efter att ha läst länsstyrelsens inlaga så är väl min största oro att om man kör förbud först och sen ska diskutera med förvaltaren så finns det inget vilja av dom som vill ha bort cyklingen att kompromissa. Tycker den korrekta varianten är att lägga fram förslagen om dom nya stigarna parallellt med förbudet så att man förstår vad som kommer hända i stort.

Samtidigt såg jag st-oops inlägg tidigare i tråden så man får hoppas att det också genomförs i sin helhet. Ska också skriva ett svar till länsstyrelsen....
 

cal.

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
En stig är per definition slitage. Fornstigen är ju tyvärr dragen genom väldigt sanka platta delar av skogen på många håll. Ingen optimal lösning för en cykelstig (eller vandringsstig) i ett klimat som blir allt blötare. Det går ju dock att dra om cykelstigen på de sträckorna så får traktorgyttjan växa igen på nytt och hembygdsmänniskorna kan fortsätta promenera i gummistövlar.

Problemet är att man trots Allemansrätten anser sig ha större rätt till naturen (eller fornminnen om det är syftet) än en annan grupp medborgare. Konflikter kan lösas på andra sätt än genom att rucka på Allemansrätten genom förbud. Till slut kommer det se ut som i USA med ett fåtal anlagda cykelstigar. Där du riskerar ett nackskott om du rullar ut 50cm utanför stigen för möta någon annan (ja jag har upplevt det).

Om det är så vi vill ha det så absolut. Ska man börja jaga vandrare som råkar promenera längs cykelstigarna sedan också eller? Ett förbud löser tyvärr inte konflikter. Det handlar ju om trångsynta människor som är skeptiskt inställda till annat än det de själva omfamnar.

Förbifarten var antagligen droppen som fick bägaren att rinna över. Men det är ju bara att inse att de bor i en stad med två miljoner invånare. Där alla har lika stor rätt att vistas i naturen sålänge Allemansrätten, terrängkörningslagen osv. följs. De har inte större rätt till sin fornstig än någon annan.
 
Senast ändrad:

galab

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Jag har begärt ut alla klagomål som kommit in till Statens Fastighetsverk från 1 januari 2014 till nu, som rör klagomål från någon mot stigcykling inom Lovöns naturreservat. Gissa hur många de är? - 3 (tre), klagomål på mer än sex år!

Jag har inte fått ut texten ännu, men begärt den.

Detta bekräftar mångas uppfattning - att Hembygdsföreningen har konstruerat en storm i ett vattenglas, byggd på anekdoter, hörsägner.

Det som är riktigt illa är att en statlig myndighet, Länsstyrelsen, är beredd att tillmötesgå Hembygdsföreningen och Statens Fastighetsverk, utan någon som helst utredning, inga fakta. Det strider faktiskt mot grundlagarna. Myndigheterna ska arbeta objektivt, sakligt med allsidiga underlag. De verkar inte ens ha tagit reda på hur många klagomål som kommit in till SFV, utan har köpt Hembygdsföreningens verklighetsuppfattning rakt av. Skandalöst.
 

cal.

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Om nu det föreslagna förbudet skulle hävas på grund av inkomna remissvar. Så vore det nog bra om det började ske visst underhåll av Fornstigen och/eller omdragningar förbi sanka partier. Förslagsvis genom att bilda en grupp typ ”Vi som cyklar på fornstigen”.

Sen kan man fundera på om äldre svetto-trådar här på forumet av typen ”vilken tid cyklar du Fornstigen på?” ens är rimliga.

Även om Allemansrätten är generös så är det inte detsamma som att det är okej att svetto-träna på en stig där det rör sig vandrare. Tävla mot klockan och sin egen mjölksyratröskel. Nu möter man visserligen sällan någon där. Men om det skulle ske så sabbar det fort bilden av cyklister som friluftsmänniskor snarare än VO2-max tröskelintervallstränande xc-svetton för vilka ett Strava-resultat betyder mer än att visa hänsyn mot söndagsflanörer, svampplockare och fornminnes-stofiler.
 
Senast ändrad:

Brakastruten

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Allemansrätten är inte juridisk. Det är en tradition, som byggt på samarbete. Beter sig några som egosvin, blir det kompanibestraffning.
Se hur "glada" vi blir, när bärföretagare tar hit tusental som skräpar ner och river upp på annans planterade mark! Jägare får tillbaka hundarna sina, med avskalade ben p.g.a. skräp.. Usch.
Kläm åt de egon, som lett till åtgärdsförslaget. Värna allemansrätten, inte bara egot. Friluftsfrämjandet brukade förespråka nedskräpning av havet. Nu får vi andra betala för det.. Glurplådor!
 

cal.

Medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
Vad har bärplockare och nedskräpning som skadar benen på jägares hundar med Fornstigen att göra? Och vad har jakt med Allemansrätten att göra?

Fokus.
 

ponx

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
... men betyder det här att man måste stealth parka och köra sin burner bajk när man hojar fornstigen?
 

yonsson

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
O blev det förbjudet i hela reservatet eller bara på fornstigen?

Länsstyrelsen anser att det är förenligt med reservatets syfte att gynna terräng- cykling inom Lovö naturreservat. Länsstyrelsen anser vidare att det är viktigt att denna aktivitet uppfattas som en attraktiv och välfungerande form av rekreation och friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer att det finns utrymme inom reservatet att ha stigar och leder som är särskilt avsedda för olika kategorier av besökargrupper. I bedömningen lutar sig Länsstyrelsen bland annat på en rapport (Moore 1994) som framhåller att bästa sättet att undvika irritation och konflikter i friluftsområden och gynna olika besökargrupper är att så långt möjligt ha separata leder för dessa olika grupper. För att kanalisera olika besökargruppers nyttjande av stignätet inom reservatet och därmed minska risken för konflikter mellan olika intressen anser Länsstyrelsen därför att man för cykling, precis som idag görs för ridning, bör anvisa stigar och leder som är avsedda för terrängcykling, så att terrängcyklister får ett attraktivt nät av stigar och leder i reservatet. ”
 

H.

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!

Länsstyrelsen anser att det är förenligt med reservatets syfte att gynna terräng- cykling inom Lovö naturreservat. Länsstyrelsen anser vidare att det är viktigt att denna aktivitet uppfattas som en attraktiv och välfungerande form av rekreation och friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer att det finns utrymme inom reservatet att ha stigar och leder som är särskilt avsedda för olika kategorier av besökargrupper. I bedömningen lutar sig Länsstyrelsen bland annat på en rapport (Moore 1994) som framhåller att bästa sättet att undvika irritation och konflikter i friluftsområden och gynna olika besökargrupper är att så långt möjligt ha separata leder för dessa olika grupper. För att kanalisera olika besökargruppers nyttjande av stignätet inom reservatet och därmed minska risken för konflikter mellan olika intressen anser Länsstyrelsen därför att man för cykling, precis som idag görs för ridning, bör anvisa stigar och leder som är avsedda för terrängcykling, så att terrängcyklister får ett attraktivt nät av stigar och leder i reservatet. ”
På ickeformell svenska:
'Vi räknar med att folk cyklar var fan som helst tills acceptabla alternativ finns".
 

kais01

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
på annan svenska;
vi har lyssnat på hembygdsföreningens förbudsönskan, har er under noggrann uppsikt inför framtida omarbetning av reglerna.

vi är öppna för separata cykelstigar:)
 

yonsson

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
På ickeformell svenska:
'Vi räknar med att folk cyklar var fan som helst tills acceptabla alternativ finns".
Snarare att det kommer bli ”Ridstigar” och ”terrängcykel-stigar”.

” Samtidigt bör möjligheten finnas att förbjuda terrängcykling på vissa vandringsleder samt på ridvägar och ridstigar. Länsstyrelsen finner dock att det med stöd av miljöbalken inte ska göras större inskränkningar av allemansrätten än nödvändigt.”

Vore väl lättare att markera gång/löp-stigar istället där man inte får cykla, precis som man gjort med ridstigar.
 

yonsson

Aktiv medlem
Förbud för stigcykling på Lovön - protestera!
på annan svenska;
vi har lyssnat på hembygdsföreningens förbudsönskan, har er under noggrann uppsikt inför framtida omarbetning av reglerna.

vi är öppna för separata cykelstigar:)
Om man läser beslutet optimistiskt så innebär det i princip ingen inskränkning på MTB-möjligheterna förutom en viss del av Fornstigen samt eventuellt någon promenadstig (+ befintliga ridstigar).
 
Topp