[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark

oxr

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Naturvårdsverket föreslår förändring i föreskrifterna för Tivedens nationalpark: https://www.naturvardsverket.se/Sto...-med-andrade-foreskrifter-och-ny-skotselplan/

I förslaget nämns bland annat att det ska vara förbjudet att cykla förutom på vägar och anvisade cykelleder.

Jag och Dan Almberg (EST) har skrivit ett yttrande där vi vänder oss emot förslaget.

Namninsamlingen har nu stängts. 1018 personer ställde sig bakom yttrandet.
 
Senast ändrad:

oxr

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
REMISSVAR
2015-09-22
Ärendenummer NV-08544-12

Naturvårdsverket

Yttrande gällande förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan

Undertecknade invänder mot förslag till föreskrift
3 § Inom nationalparken är det förbjudet att
17. cykla förutom på vägar och anvisade cykelleder,

I konsekvensanalysen motiveras förbudet enligt följande: Eftersom cykling förekommer i liten skala i nationalparken idag så är konsekvenserna av att begränsa detta till vägar och markerade leder att se som ett förebyggande av möjliga skador.

Sammanfattning och förslag

Eftersom tillgänglig kunskap på området inte visar på någon skillnad i slitage mellan cykling och vandring är det enligt objektivitetsprincipen orimligt att förbjuda cykling men tillåta vandring, och det är därför fråga om en för långt gående inskränkning av allemansrätten. En konsekvens av ett förbud enligt föreslagen lydelse är att det försvårar en aktiv förvaltning i samverkan med föreningsliv och engagerade cyklister, samtidigt som förbudet sannolikt inte kommer att efterlevas då det kommer uppfattas som godtyckligt.

Förslaget får stora konsekvenser för de cyklister som använder området, vilket är anmärkningsvärt mot bakgrund av att begränsningen sker helt i onödan.
Undertecknade föreslår därför att förslaget till föreskrift 3 § 17. stryks.

Bakgrund

Det har gjorts ett antal studier kring slitage av cykling (mountainbike), särskilt jämfört med vandring. På uppdrag av Nya Zeelands naturvårdsmyndighet Department of Conservation har Cessford (1995, 2003) dragit slutsatsen att det faktiska slitaget av cykling är lika stort eller mindre jämfört med vandring. Marion (2006) har undersökt olika användargruppers slitage i ett naturreservat i Wisconsin och drar slutsatsen att cykling och vandring sliter ungefär lika mycket, bortsett från att cykelstigarna är smalare och mindre utsatta för erosion. Thurston och Reader (2001) har genom experiment i Kanada visat att slitage av cykling och vandring är likartat. Mot bakgrund av satsningarna på MTB-leder i Örebron län gjorde studenten Anna Jarnmark (2013) en litteraturstudie där hon kom fram till att forskningen inte kunde visa på några signifikanta skillnader i slitage mellan cykling och vandring. Den enda rimliga slutsatsen av den forskning som finns på området är att cykling inte sliter mer på naturen än vad vandring gör.

Eftersom cykling inte sliter mer på naturen än vandring är förslaget att cykling - till skillnad från vandring - ska förbjudas i Tiveden orimligt av flera skäl:

- Förbudet strider mot viktiga principer i svensk lagstiftning

Allemansrätten är en viktig rättighet för allmänheten, och har ansetts så viktig att den omnämns i Regeringsformen. Cykling är en del av allemansrätten. Även om allemansrätten kan inskränkas i skyddad natur så får inskränkningar i enskilds rätt att använda marken inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses, enligt Miljöbalken 7 kap. 25 §. Att favorisera vandring framför cykling är att göra en subjektiv värdering av vad som är att betrakta som godkänt friluftsliv. Det strider mot objektivitetsprincipen i Regeringsformen 1 kap. 9 §. Det saknas därför författningsstöd för att inskränka rätten till cykling på det nu föreslagna sättet.
Det är också viktigt att förstå att stigcykling inte längre är en aktivitet för några få idrottsutövare, utan mer och mer är ett sätt att komma ut i naturen. Man kan säga att stigcykling är på väg att bli den nya vandringen. Att då från statligt håll göra en värdering av människors val av hur man upplever naturen är både orimligt och olämpligt.

- Förbudet kommer inte att efterlevas

Lagstiftning har i första hand en normerande effekt, antingen genom att den avspeglar allmänhetens rättsuppfattning eller genom att påverka allmänhetens rättsuppfattning. Först i andra hand är det hotet om sanktioner samt risken för lagföring som påverkar om lagar och regler efterlevs. Om lagen upplevs ogrundad och godtycklig, om risken för lagföring är liten samt om sanktionerna är ringa minskar sannolikheten att lagen ska efterlevas. Ett cykelförbud i Tiveden kommer troligen inte ha någon effekt, eftersom det bland cyklister kommer att uppfattas som ett godtyckligt förbud och att sannolikheten att det kommer startas en brottsutredning är låg. En konsekvens blir i stället ökad osämja mellan olika användare i nationalparken eftersom tillsynen av regelefterlevnaden i praktiken flyttas över på brukarna själva.

- Förbudet kommer försvåra möjligheterna att påverka cyklingens inverkan

De allra flesta, cyklister så väl som vandrare, rör sig i första hand på iordningsställda leder. Genom att erbjuda en bra upplevelse går det att styra hur människor rör sig i nationalparken. Det är cyklister själva som förstår när en stig är attraktiv att cykla på. En förvaltare utan sakkunskap på området kommer ha stora svårigheter att utforma en attraktiv cykelled, eller att alls förstå vilka leder som därför bör märkas upp som cykelleder. Även om man från förvaltarens sida tänker sig att en led eller stig endast ska vara avsedd för vandring kommer cyklister använda den om den är rolig att cykla på. Effekten av förbudet blir därför att möjligheten att styra cyklingen genom sedvanlig förvaltning i form av utformning av leder och skyltning försvåras eller helt försvinner. Det bästa sättet att minska slitage av cykling är genom samverkan med föreningsliv och andra engagerade cyklister. Dessa möjligheter försvåras om ett förbud införs.

En annan aspekt att tänka på är att leder som inte används växer igen, vilket man kan se gott om exempel på längs med Bergslagsleden. Cykling hjälper alltså till att hålla lederna öppna, vilket är till gagn för vandrare och minskar behovet av skötsel i form av röjning. Tanken på att separera leder för å ena sidan cyklister och å andra sidan vandrare är därför en dålig idé av flera skäl. Båda grupperna behövs för att lederna ska kunna hållas öppna. För vandrarnas del är cyklisterna viktiga för att hålla leder som ligger kanske en hel dagetapp bort öppna, då en cyklist lätt tar sig dit på ett par timmar. Att hålla alla leder öppna för flera grupper gör dessutom att utbudet av leder blir större och att slitaget på varje led minskar.


Dan Almberg, Örebro
aktiv cyklist i området sedan 25 år tillbaka, vars upplevelse av Tiveden kommer begränsas betydligt om förslaget till föreskrift går igenom
Kontakt: danalmberg@gmail.com

Oskar Williamsson, Huddinge
har varit engagerad kring cykling i flera naturreservat, organiserat cyklister och skriver om cykling
Kontakt: oskar@happymtb.org

För närvarande saknas en nationell organisation som företräder stigcyklisterna, men undertecknade har åtagit sig rollen att föra de oorganiserades röst. De personer som valt att ställa sig bakom dessa synpunkter bifogas på nästkommande sida.


Referenser:
Cessford, G. R., 1995. Off-road impacts of mountain bikes: a review and discussion. Dept. of Conservation, Science & Research series, 0113-3713; no. 92. Wellington, N.Z.
Cessford, G. R., 2003. Perception and Reality of Conflict: Walkers and Mountain Bikes on the Queen Charlotte Track in New Zealand. Journal for Nature Conservation, 11(4): s. 310–316
Janmark, A., 2013. MTB-aktiviteters påverkan på naturen. Örebro Universitet
Marion, J. L., 2006. Assessing and Understanding Trail Degradation: Results from Big South Fork National River and Recreational Area. USDI, National Park Service.
Thurston, E. and Reader, R. L., 2001. Impacts of experimentally applied mountain biking and hiking on vegetation and soil of a deciduous forest. Environmental Management 27(3): s. 397- 409.
 
Senast ändrad:

Rattnalle

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
"You need permission
This form can only be viewed by users in the owner's organization.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake. Learn More."
 

oxr

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Formellt är det öppet att lämna in fram till den 5 oktober men vi har fått signaler om att det i praktiken kan komma att beslutas tidigare. Så jag siktar på att vi stänger formuläret senast den 29/9. Sprid gärna till andra, särskilt de som cyklar i närområdet.

Finns det organisationer som vill stå bakom så kontakta mig: oskar@happymtb.org
 

HaraldN

Ny medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Mycket välskrivet! Utmärkt och gediget arbete med bakgrund och motivering.
 

EST

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Kanon glöm inte att dela på era sociala media osv. Skulle även vara najs om nån admin kunde få det att stanna högt upp på sidan:)
 

Chitwood

Ny medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Påskrivet. Och applåder för ett välformulerat och genomarbetat yttrande. Stora delar av det borde kunna återanvändas vid liknande påhitt i andra regioner.
 

art001

Medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Mycket välformulerat!
Klistra gärna detta, då ökar väl sannolikt läsandet och viljan att skriva på uppropet!

Thomas
 

fhloston

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
HaraldN skrev:
-------------------------------------------------------
> Mycket välskrivet! Utmärkt och gediget arbete
> med bakgrund och motivering.

+1

För en lekman ser det ut som bra myndighetssvenska.

Underskrivet.
 

Pugilism

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Bra skrivet. Tror som tidigare kommentar att det går att återvinna. Recycling! Skrivit på.
 

H.

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Mycket bra skrivet! Värderas underskrifter på något sätt? Så här i internetåldern känns det ju som att underskrifter från en internetsida kanske inte är så mycket värt? Särskilt inte om en stor del av dem kommer långt bortifrån det berörda området. Eller tittar man bara på antalet underskrifter? Om ens det?
 

oxr

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Jag vet inte vad underskrifter spelar för roll rent allmänt, men klassiskt brukar ju vara att en förenings röst betyder mer än en person. Även om föreningen består av fem personer. Eftersom det inte finns någon organisation bakom vill vi visa att det är större än bara Dan och jag. Särskilt när man pratar om konsekvenser för besökarna tänker jag att det är viktigt att visa att det finns personer som drabbas av ett onödigt förbud. Jag hoppas förstås också att Naturvårdsverket ska ta till sig av skrivelsen på ett större plan också. I det perspektivet vore inte 2000 underskrifter fel :)
 

H.

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Tips: Skriv [Namninsamling] eller liknande i rubriken. Kanske går det att göra en happy-notis av det också där ni får chans att förklara varför underskrifter är viktigt.

Texten är ju en riktigt bra mall att använda för framtida tillfällen också.
 

PerryE

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Skrev också under även om det inte är mina hemtrakter. Resonemanget och argumentationen är klockren och skulle kunna fungera som mall för liknande situationer. Imponerande att jobba konstruktivt på det här sättet och inte bara gnälla!
 

Stervelo

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Hmm, jag gillar ju inte att ni idiot och anarkistförklarar cyklister, förbud kommer inte att efterlevas för vi inte känner för det/tycker det är roligt? Det här gör nog att er skrivelse retar upp de ni vill övertala.

Dra på likhet mellan cykel och vandring, samma slitage, samma "motionsform", rättvisa, förbjud inte ena eller andra. Visa på att det inte finns några problem nu, och inte heller borde bli några i framtiden.

Men, lämna bort det andra.
 

-=M=-

Ny medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Bra initiativ! Jag och familjen har skrivit på. Mejlat lite annat MTB-folk som kanske inte sett detta.
 

Der Kaiser

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Påskrivet.
Håller med om att ni borde tona ner 'cyklar ändå'aspekten (men inte ta bort den helt).
 
Senast ändrad:

MRobson

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Skrivit på, bra att försöka mota olle i grind.
Bra med referenser till studier som visar på att "slitaget" på stigarna är likartade mellan vandrare och cyklister.

En extra bokstav har smugit sig in i texten:
"Mot bakgrund av satsningarna på MTB-leder i Örebron län..."

Alternativ formulering istället för "sker helt i onödan":
"Förslaget får stora konsekvenser för de cyklister som använder området, vilket är anmärkningsvärt mot bakgrund av att begränsningen sker helt i onödan."
"Sker helt i onödan", låter sådär tycker jag även om det förtydligas varför (det sker helt i onödan) under bakgrund så är det nog inte fel att vara mer explicit, t.ex. att ersätta det med "...av att begränsningen helt saknar vetenskaplig grund och därmed inte kommer att ge den effekt som var tanken med förslaget.

Nu kan ju du/ni detta bättre som haft kontakt med myndigheterna tidigare i liknande frågor, men för mig så tycks den största poängen ligga i att det inte finns några signifikanta skillnader mellan vandrare och cyklisters slitage och därmed faller anledningen till att begränsa cyklingen.
Lite det som Stervelo var inne på ovan.

Men toppen i övrigt! Heja!
 
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Bra initiativ Oskar! Tiveden har länge marknadsförts som ett friluftsområde för cykling så detta är oroande signaler som drabbar både lokala och turistande cyklister.
Om det inte redan är gjort kan ni väl höra med andra organisationer om dom vill ställa sig bakom er skrivelse alt skicka in ett eget betänkande.
Tänker att Cykelföretagens bransch org, Svensk Cykling, Cykelfrämjandet, Friskis & Svettis eller liknande, turistorganisationer och kommunrepresentanter samt alla cykelföreningar i området.
 
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Samma ogrundade resonemang som Länsstyrelsen i Norrbottens län förde när man skulle reviderad skötselplanen för Laponia! Den gången lyckades den nu insomnade föreningen för mtb-cyklister SAMS få Länsstyrelsen att stryka de föreslagna inskränkningarna i allemansrätten gällande cykling.
http://www.angelfire.com/clone/samsinfo/se/Dokument/MTB_i_Laponia.pdf
Hör gärna av er om det är något jag kan bistå med!
 

oxr

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Vid nästa revidering av föreskrifterna för Laponia 2013 fanns inga cyklister med så då blev det förbjudet.
 

oxr

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Härligt förresten att se att det är över 270 namn på drygt 12 timmar, och glädjande är också att det är många som bor i närheten som skrivit på.

Jag förstår att det kan sticka i ögonen att resonera som vi har gjort kring att förbudet inte kommer efterlevas, men det är en viktig poäng och något som jag tror biter. Jag tror att många förvaltare av naturreservat vet att detta är verkligheten och tycker att det är frustrerande. Därför är det viktigt att lyfta upp att förbud i praktiken försvårar möjligheten att minska slitage som ofrånkomligen uppkommer när besökare vistas i friluftsområden. Jag har resonerat med tjänstemän kring detta flera gånger och har sett hur rödfärgen stiger i ansiktet när de lyfter näsan från papprena och inser vad deras förslag får för konsekvenser i praktiken.
 

tropfrog

Ny medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
Honky Dory skrev:
-------------------------------------------------------
> Bra initiativ Oskar! Tiveden har länge
> marknadsförts som ett friluftsområde för
> cykling så detta är oroande signaler som drabbar
> både lokala och turistande cyklister.

Om jag förstår deras hemsida korrekt så är det cykling på grusvägar de riktar in marknadsföringen mot cyklister till:

http://www.tiveden.se/segora/cykelleder.4.e1bed5a12e391d48878000806.html

Med största sannolikhet kommer dessa vägar att förbli OK att cykla på.

Jag har skrivit under. Har aldrig cyklat stig i Tiveden, men det står på min att göra lista.

MVH
Magnus
 

heklamama

Aktiv medlem
[Namninsamling] - Yttrande mot cykelförbud i Tivedens nationalpark
oxr skrev:
-------------------------------------------------------
> Vid nästa revidering av föreskrifterna för
> Laponia 2013 fanns inga cyklister med så då blev
> det förbjudet.


Inga problem det är bara att lägga cykelturerna i samband gruvprospektering...
OBS IRONI
En mycket infekterad fråga bland renägare och event-arrangörer...
 
Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer