Konsten att parkera sin cykel – Juridisk översiktskurs för cyklister – (Del 5/5)

Datum:
22 april 2016 09:14

DSC_0252

Fler och fler väljer cykeln som färdmedel och den ökande användningen av cykeln som fordon ställer även krav på parkeringsmöjligheter. I den sista delen av cyklisten och juridiken kommer vi därför att titta på cykelparkeringar ur lite olika perspektiv. Hur lätt är det att parkera sin cykel? Hur ser bra cykelställ ut? Hur ser egentligen lagen ut för bortforsling av cyklar?

Idag tar sig 22 % av Malmös resenärer runt på cykel och staden har som mål att öka detta till 30 % till år 2030. I Stockholm är senaste resvaneundersökningen (RVU) ännu inte släppt men senaste medborgarenkäten, gjord av Miljöbarometern visar en siffra på 17 % cyklande av studerande och arbetande i Stockholm. I Göteborg cyklade 8 % av de resande göteborgarna när RVU presenterades 2014.

Kommuner i hela landet satsar på att få fler att byta ut de korta bilresorna mot cykling och branschorganisationerna vittnar även om en ökad försäljning av cyklar. En viktig del i att få fler att cykla, är utan tvekan möjligheten att kunna parkera. Här brister det i de flesta kommuner. Oftast är cykelparkeringar inne i stadskärnan få och dessutom kraftigt underdimensionerade. Lika så kan det vid stationer eller andra knutpunkter, vara svårt att hitta plats för cykeln. Detta syns ofta i form av att cyklar står parkerade lite här och var.

IMG_7622

Vad gäller när det kommer till parkering av cykel?

I trafikförordningen (TraF 3kap 47§) står det tydligt att ett fordon inte får stannas eller parkeras på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs. Detta kan generellt gälla allt från cykelbanor som nämns i 48§, gångbanor eller på andra ställen där cykeln anses stå olägligt och kan innebära hinder, fara eller skapa oordning som påverkar andra trafikanter. Lagen ger med andra ord ett ganska stort utrymme för tolkning. Trots detta så är det faktiskt fullt tillåtet att parkera överallt om det inte finns skyltar som säger annat och så länge cykeln inte parkeras på sådant sätt så att TraF 47§ kan göras gällande. Skulle det däremot finnas skyltar som säger parkeringsförbud med tillägg för cykel så måste cykeln parkeras på utmärkt område och oftast är det förtydligat med att det gäller i cykelställ.

Parkeringsförbud Jennie FasthParkeringsförbud

I TraF 3 kap 49§ framgår det även hur en cykel ska parkeras. ”Ett fordon får inte parkeras så att 1. det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen, eller 2. fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske.” (TraF 3 kap 49§) Det kan kanske tyckas att lagrummet är skrivet för motorfordon men faktum är att det är gemensamma bestämmelser för alla fordon och gäller således även fordonet cykel. Om vi tar cykelparkeringen vid Triangeln i Malmö så skulle både första och andra punkten relativt enkelt kunna göras gällande. För de som parkerat sin cykel längst in kan det bli aningen knivigt att ta sig ut. Här hindras andra fordon från att föras från platsen, cyklisten får i alla fall hugga i ordentligt om det ska bli möjligt.

Cykelparkering Jennie FasthCykelparkering

Nu är det ju inte vanligt med att cykelparkeringar omringas av linjer men andra punkten skulle lika väl kunna innebär att cykeln ska parkeras i cykelstället såsom stället (parkeringsplatsen) är konstruerat för. Cyklar som står på avsedd yta men utanför cykelstället skulle således utifrån andra punkten, kunna anses som felparkerade.

DSC_0248

Sen har vi 24 timmars-regeln som kan vara lätt att missa. Den gäller nämligen inte bara motorfordon utan alla typer av fordon. ”På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.” (TraF 3kap 49 a §) Med andra ord så är det fullt möjligt att få sin cykel bortforslad om den stått parkerad längre än så, även om cykeln är parkerad korrekt i stället. Vanligtvis märker kommunen ut cyklarna och väntar några veckor innan bortforsling sker men det kan även ske med kortare varsel. Som med andra trafikregler så är det upp till den enskilda trafikanten att ta reda på vad som gäller, även cyklisten.

Innan vi går närmare in på vad som gäller när en cykel forslas bort så ska vi först prata lite om cykelställ. Hur kommer det sig att en lyktstolpe anses mer attraktiv än en dedikerad cykelparkering? Svaret är ganska enkelt: det går att låsa fast ramen i stolpen. I takt med att cykelförsäljningen ökar så ökar även cykelstölderna och bara häromveckan togs en cykeltjuv i centrala Stockholm efter att ha stått och sågat upp lås med vinkelslip mitt på ljusa dagen. Med andra ord så finns det goda anledningar till att som cyklist, vara kräsen när det kommer till val av parkering. Detta innebär dock inte att det är ok att parkera hur som helst och här har kommunerna också ett stort ansvar.

Bike & Ride Malmö C Jennie FasthCykelgaraget Bike & Ride Malmö C
Bike & Ride Malmö C, tvåvåningsställ Jennie FasthCykelgaraget Bike & Ride Malmö C, tvåvåningsställ

Den 13 februari 2014 invigdes Bike & Ride Malmö C, Nordens största cykelgarage. Med plats för ca 1500 cyklar, lounge, dusch och en låst del för abonnenter, satte Malmö Stad ribban högt. Med tre cykelgarage i staden har kommunen försökt råda bot på parkeringsproblemen, speciellt vid stationer och knutpunkter. Men tyvärr räcker det inte.

"Hjulknäckare" Jennie Fasth”Hjulknäckare”

Det är fortfarande så att cykelparkeringar är en bristvara i stadskärnan och de ställ som används är oftast traditionella ”hjulknäckare”. Namnet kommer från framhjul som knäcks då cykeln ramlat omkull och ur ett säkerhetsperspektiv är hjulknäckare dessutom urusla. Det är ingen ovanlig bild att se ensamma framhjul fastlåsta i denna typen av ställ medan resten av cykeln ”bytt ägare”. Hjulknäckare ger ingen eller väldigt liten möjlighet för att låsa fast ramen.

Sheffield-båge Jennie FasthSheffield-båge

Möjligheten att låsa fast ramen är således A och O för en cyklist och då är det så kallade ”Sheffield-bågar” som står högst upp på önskelistan.

Citytunneln, norra uppfarten i Malmö Jennie FasthFungerande cykelparkering vid Citytunneln, norra uppfarten i Malmö

Utformningen av cykelparkeringen vid norra uppfarten av Citytunneln i Malmö är ett bra exempel på hur cyklarna kan stå säkert och utan parkeringskaos. Genom att ”rama in” parkeringen, minimerar Malmö Stad möjligheten att cyklar parkeras utanför det avsatta området. Cyklarna kan dessutom låsas fast i ramen och bågarna hjälper till att hålla ordning.

Parkeringskaos Jennie FasthParkeringskaos vid Triangeln i Malmö

Till skillnad från en bit bort där inramningen saknas och cykelparkeringen svällt långt utanför bågarna.

Dedikerad cykelparkering för lastcyklar Jennie FasthDedikerad cykelparkering för lastcyklar

När vi talar om en ökning av antalet cyklar på gatorna så får vi inte glömma bort att det inte enbart handlar om traditionella cyklar. Många familjer ersätter eller kompletterar bilen med lastcykel och dessa ställer ännu högre krav på parkeringsmöjligheter i det offentliga rummet. Lastcyklar är oftast dyrare än en ”traditionell” vardagscykel och så tar de upp större plats, antingen på längden eller bredden beroende på modell. Det kan vara svårt att parkera lastcyklar i befintliga ställ men det finns bra lösningar. Den danska firman HOE360 consulting utformade en lastcykelparkering till cykelgaraget Bike & Ride Malmö C och med relativt enkla medel, fick man till en välfungerande parkeringsplats för alla typer av lastcyklar. De låga Sheffield-bågarna passar lastcyklarnas lägre ramar och blir samtidigt något oattraktiva för ”vanliga” cyklar med högre ram och som även tenderar att lutas mot bågarna. Bågarna gjordes även lite längre för att passa längre cykelmodeller och avståndet mellan bågarna sattes till 120cm för att ge plats åt bredare lastcyklar samt ge rum att lasta i och ur cykeln. Än så länge finns specialbågarna tyvärr enbart i två av Malmös cykelgarage.

Slaktad cykel Jennie FasthSlaktad cykel

Om en cykel av någon anledning står felparkerad eller kvalificeras som ett klockrent cykelvrak, vad gäller då vid flytt?

Rent krasst så finns det inga juridiska skillnader mellan körbara och icke körbara cyklar. Att flytta en cykel utan tillstånd klassas enligt lag som egenmäktigt förfarande. Med egenmäktigt förfarande menas enligt brottsbalken: (BrB 8kap 8§) ”Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.” Innebär det att kommuner och bostadsbolag konstant bryter mot lagen när cyklar bortforslas?

DSC_0256

Nä riktigt så illa är det inte. När det kommer till bortforsling av cyklar görs Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, gällande. I 1§ 1punkten benämns vad som räknas som fordon: ”varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor”. Formuleringen ”varje anordning som är eller har varit försedd med hjul” passar bra in på cykeln och vittnar även om att cykelvrak fortfarande räknas som fordon trots att de inte längre är i körbart skick.

I 2§ ges statlig och kommunal myndighet rätt att flytta fordon i särskilt angivna fall, när det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl. Med detta menas att kommunerna har rätt att flytta och omhänderta felparkerade cyklar, men också cyklar som övergivits eller parkerats på samma plats under en längre tid. Cyklar som bortforslas ska enligt 3§ förvaras på en särskild för ändamålet avsedd uppställningsplats eller ställas så nära den plats där de anträffades att de lätt kan återfinnas. Det sistnämnda har visat sig vara svårt att efterfölja då det sällan finns så stora lediga utrymmen inne i stadskärnan. Oftast hamnar uppsamlingsplatserna i utkanten av staden. Vid bortforsling ska också beslut tas på plats om fordonsvrak i stället ska skrotas eller undanskaffas på annat sätt.

Det är även så att kommunen har ett ansvar enligt 4§ att vid flytt av fordon som inte är fordonsvrak, att se till att cykel med tillhörande föremål inte tillfogas onödig skada under själva bortforslingen. Dessutom ska nödvändiga åtgärder vidtas så att cyklarna inte skadas eller brukas obehörigen under förvaringen. När kommunen väl tagit beslut om bortforsling så måste allmänheten informeras enligt 5§. Informationen ska även innehålla var ägaren kan återfå sin cykel. Märk väl att ägaren anses ha delgetts information om det redan finns permanenta skyltar på platsen om att parkeringsförbud råder utanför cykelställ. Cykeln kan med andra ord bortforslas med mycket kort varsel. Det kan därför vara en god idé att kika runt lite, skyltarna kan sitta utspridda men med ett beslut som gäller för ett större område.

Reglering av parkering

I annat fall ska kommunen i god tid ge tydlig information om när bortforsling ska ske så att ägarna har möjlighet att hämta sina cyklar innan ytan ska vara tömd. Detta kan vara om cykelställ ska repareras, platsen byggas om eller att det helt enkelt handlar om en rensning i ställen. Ägaren har efter bortforsling, tre månader på sig att hämta sin cykel, därefter tillfaller cykeln kommunen och många cyklar säljs på anordnade auktioner. Fordonsvrak tillfaller däremot omedelbart kommunen. (6§) För att återfå sin cykel tar kommunerna ofta ut en avgift. Stödet hämtas från 7§ där det tydligt framgår att ägaren som fått sin cykel bortforslad, är skyldig att ersätta kostnaden för förflyttningen och övriga åtgärder som vidtagits. Kommunen behöver enligt 8 § inte lämna ut cykeln förrän kostnaden enligt 7§ är betald. Skulle det ha funnits saker i eller på cykeln som inte anses höra till cykeln så ska dessa enligt 9§ behandlas enligt bestämmelserna i Lag(1938:121) om hittegods. För att föremål ska anses tillhöra cykeln så måste dessa vara avsedda att stadigvarande brukas tillsammans med cykeln. 10§: ”Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får inte överklagas.”

Privat fastighetsägare Jennie FasthCykelparkering hos privat fastighetsägare

Flytt av cyklar hos privata fastighetsägare

När det gäller privata fastighetsägare så är inte lagstiftningen lika enkel. Äganderätten till en cykeln är inget som försvinner bara för att fastighetsägaren vill rensa ut i förråd eller utomhus. Däremot har fastighetsägaren ofta en berättigad grund till att rensa ut, dels p.g.a brandsäkerhetsskäl men även för att de boende ska kunna nyttja cykelparkeringar kopplade till fastigheten. Enligt Lag (1938:121) om hittegods, har fastighetsägaren rätt att rensa ut kvarglömda cyklar under förutsättning att anmälan till polisen görs om att fastighetsägaren tagit hand om cyklarna. Fastighetsägaren förpliktar sig då även till att vårda cyklarna väl. (1-2§§) Fastighetsägaren får bara ta cyklar som är kvarglömda och det bör närmast vara en förutsättning att ett meddelande går ut till alla boende om att utrensning kommer att ske före flytt. Om fastighetsägaren inte har sett till att alla får gällande information, kan denne knappast hävda att de ansåg att cyklarna var kvarglömda. Om ingen kräver tillbaka cykeln inom tre månader eller om det kan antas att den person som äger cykeln, uppgivit sin rätt, tillfaller cykeln fastighetsägaren. Rena cykelvrak som inte är i närheten av körbart skick skulle således kunna tillfalla fastighetsägaren direkt.

Cykelrum i privat fastighet Jennie FasthCykelrum i privat fastighet

”Ägaren har rätt att återta hittegodset om han eller hon betalar Polismyndighetens och upphittarens skäliga kostnader i anledning av fyndet och skälig hittelön.” Det är alltså fullt möjligt för fastighetsägaren att kräva ägaren på en avgift för att denne ska få tillbaka sin cykel.

”Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren i annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset.” Ägaren kan alltså förlora äganderätten till cykeln om denne inte löser ut sin cykel inom en månad efter att fastighetsägaren underrättat om att cykeln omhändertagits.

För de som bor i hyresrätt kan Hyreslagen 12 kap 27§ också vara bra att känna till. ”Om det i en lägenhet som hyresgästen har lämnat eller från vilken han avhysts eller i ett utrymme som hör till lägenheten finns egendom, som kan antas tillhöra honom eller någon i hans hushåll, och om han inte inom tre månader från anmaning eller inom sex månader från det han lämnade eller avhystes från lägenheten har avhämtat egendomen, tillfaller den hyresvärden utan lösen.”

Skulle cykeln lämnats in till polisen så är upphittaren skyldig att betala Polismyndighetens kostnader i anledning av fyndet. Upphittaren kan således få möjligheten att överta ägandeskapet av cykeln mot en avgift efter att cykeln förvarats hos polisen i tre månader. Om godset är i Polismyndighetens vård och upphittaren inte inom en månad efter uppmaning betalar myndighetens kostnader, eller om han eller hon annars kan anses ha avstått sin rätt till godset, tillfaller godset staten.

IMG_4222

Med rådande lagrum är det inte speciellt troligt att skyltar som denna kan göras gällande. Fastighetsägaren har alltid ett ansvar, precis som cyklisten har när det gäller att parkera så korrekt som möjligt.

 

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

agnetaquiltar Idag 16:57

En sak jag inte förstår är om en cykel får framföras på en gågata, om den enda skylten som finns är den röda med gul cirkel (Förbud mot trafik med fordon). Det finns ju en förbudsskylt mot cyklar (Förbud mot trafik med cykel och moped klass II). En g...

NAnders 2019-07-11

Mmm, fast jag skrev ju att det bara är tillåtet att parkera in cykeln om den också kan kommas åt.

Eld 2019-07-10

Enkla lösningen? Ställ din egen bil på gatan och cyklarna på bilens plats inne på tomten.

Lufsen 2019-07-10

Hej, Din gissning att gatan saknar trottoarer är helt korrekt. Borde jag ha nämnt. Gatan är en typisk något smal villagata som anställda på närbelägna arbetsplatser samt pendlare upptäckt och nu allt mer "invaderar" då den närbelägna parkeringspl...

Ollvar 2019-07-08

Så många regler... När jag åkte downhill (longboard) långt över hastighetsgränsen och blev stoppad av farbror blå på väg upp för backen igen så sa dom bara "ta det försiktigt", skulle jag kört cykel i samma hastighet så skulle jag åkt på böter antar ...

NAnders 2019-07-08

Sammanfattning: Du får parkera din cykel där, men det kan vara fullt tillåtet att samtidigt parkera en bil utanför din cykel. Ingen har någon ensamrätt till gatuparkering, varken villaägaren som uppfattar gatustumpen utanför tomten som "hans" efte...

Olby 2019-07-07

Utsocknes bilförare har samma rätt till FORDONSparkeringen som era cyklar. Sedan brukar det finnas lokala ordningsföreskrifter som reglerar hur länge fordon får stå parkerade.

Lufsen 2019-07-07

Vad gäller för cykelparkering framför egen villa på villagata. Vi, våra barn och deras kompisar och besökande brukar ha våra cyklar parkerade på gatan framför huset under dagarna stående längs staketet. Utsocknes bilförare och pendlare försöker...

Jonas D 2016-05-04

WOToCjWV1yc

eketjall 2016-04-29

Cykelbana är definierat som väg. "Cykelbana: En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II"