Nya regler för gång- och cykeltrafik

Datum:
11 oktober 2018 22:05

Den 15 oktober blir fem punkter ur den nationella cykelstrategin lagstadgade. Cykelstrategins ändamål är att stimulera långsiktiga hållbara transporter och som en del av detta införs nu regeländringar för att främja en ökad och säker cykling.

Regeländringarna som träder i kraft består av:

  1. En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.
  2. Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.
  3. En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.
  4. Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.
  5. Det förtydligas att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

 

Jennie FasthCykelbox, nu med lagstöd

Vad innebär då de nya reglerna?

Cykelbox är i sig inget nytt men har varit en åtgärd som befunnit sig i ett juridiskt limbo. Cykelboxar markeras ut i vissa signalreglerade korsningar i stadsmiljö med syfte att synliggöra cyklisten i väntan på grön signal. I och med att vägmarkeringen för cykelbox nu får en plats i lagen så får insatsen också en juridisk tyngd som förhoppningsvis kommer öka cyklisternas säkerhet, inte minst i situationer då tunga fordon ska svänga höger i korsningen. Huruvida det kommer att finnas påföljder för motorfordon som inte respekterar cykelboxar, framgår dock inte. Vägmarkeringen för cykelbox införs i vägmärkesförordningen (2007:90) 4kap. 8§ /tvärgående markeringar med benämningen M17a: ”Markeringen anger lämplig placering för cyklande och förare av moped klass II. Markeringen får anpassas efter förhållandena på platsen.”

Som en parentes upptäckte vi att benämningen för cykelbox blivit felaktig i promemorian samt i SFS 2018:1558 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90), något vi även fick konstaterat av Transportstyrelsen. På många ställen återges den nya vägmarkeringen som M18 men den korrekta benämningen för markeringen är alltså M17a.

 

Jennie FasthCykelöverfart med M16 vägmarkering aka ”sockerbitar”, M14 väjningslinje och M15 markering för övergångsställe.

Förenklad markering vid cykelpassage och cykelöverfart

Den 14 september 2015 infördes lagändringar för cykelpassage och cykelöverfart. Under de senaste fyra åren har kommuner runt om i landet arbetat med att öka framkomligheten för cyklisterna vilket inte alltid varit så lätt i den alltmer förtätade staden. För att underlätta för hållbara transporter och göra det lättare för kommunerna att satsa på cykeln, får nu en så kallad förenklad markering göras dvs markeringen för ett övergångsställe tillåts utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart. Vanligtvis ska cykelpassage och cykelöverfart anläggas med M16 markering bestående av två rader så kallade ”sockerbitar” vilket blir platsmässigt problematiskt intill ett övergångsställe, inte minst vid cykelöverfarter som dessutom ska förses med en M14 väjningslinje.

 

Jennie FasthCykelöverfart i Malmö med förenklad markering

 

Från och med den 15/10 får således vägmarkering M15 övergångsställe ersätta en av begränsningslinjerna eller ena raden med ”sockerbitar” om man så vill, vilket gör det möjligt att anlägga cykelpassager och cykelöverfarter i fler korsningspunkter där utrymmet tryter.

 

Jennie FasthCykelpassage fram till den 15/10 sen krävs M16 vägmarkering för att sträckan ska anses som cykelpassage

Cykelpassage ska märkas ut

Den nuvarande definition av en cykelpassage är en del av väg som är avsedd att användas av cyklande för att korsa en körbana eller en cykelbana. En cykelpassage kan anges med vägmarkering men det har inte varit ett lagkrav. Detta ändras dock i och med de nya regeländringarna och från och med den 15/10 måste alltså samtliga cykelpassager märkas ut med M16 vägmarkering och som tidigare nämnts, kan M15 övergångsställe ersätta en av begränsningslinjerna (ena raden med ”sockerbitar”).

Vad gäller då för de ”passager” som saknar M16 vägmarkering efter den 15/10? Cyklister som färdas över dessa har fortfarande väjningsplikt enligt utfartsregeln. TraF 3 kap 62§ kan också delvis göras gällande om det finns ett övergångsställe i anknytning till ”passagen”. ”En förare som närmar sig ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart ska anpassa sitt körsätt så att han eller hon inte tvingas stanna på övergångsstället, passagen eller överfarten. Förordning. Men finns inget övergångsställe eller skyltning om väjningsplikt så har den korsande trafiken inga direkta regler att följa annat än att hastigheten alltid ska anpassas efter trafikförhållandena.

Från cykelpassage till frågetecken

Den nya lagändringen innebär förvisso att cykelpassager utmärks med hjälp av vägmarkering och blir visuellt tydligare. Men vad händer med de cykelpassager som inte markeras med M16? De blir varken cykelpassager eller cykelöverfarter. Vi frågade Transportstyrelsen vad en tidigare cykelpassage blir om den inte märks ut enligt de nya reglerna och svaret vi fick var: vet inte. Enligt Transportstyrelsen blir det upp till de rättsvårdande myndigheterna att bedöma/avgöra. Frågan blir om kommunerna kommer att märka upp alla tidigare cykelpassager eller om vi kommer få en mängd odefinierbara passager som hamnar i ett juridiskt limbo, eller som helt enkelt bara blir en del av vägbanan?

Peppe HämeenniemiKombinerad gång- och cykelbana

Trafikanters placering på kombinerad gång- och cykelbana

De flesta av oss är nog överens om att gång- och cykeltrafik i största möjliga mån bör hållas separerade. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut och då är det bra med lite förtydligande för de ytor där gående och cyklister ska samsas om utrymmet. Detta var också den generella utgångspunkten i den nationella cykelstrategin. Idag ställs inga krav på hur gående ska placera sig på kombinerade GC-banor. För att så långt det är möjligt underlätta framkomligheten för cyklister på kombinerade GC-banor samt öka trafiksäkerheten för gående, införs nu regler för hur trafikanterna bör placera sig i förhållande till varandra. Gående ska därför om möjligt använda vänster sida i färdriktningen på gemensamma gång- och cykelbanor. Regeln blir således den samma som för körbanor och vägrenar men hur tvingande placeringen är, framgår inte. Den som cyklar ska fortsättningsvis placera sig så nära den högra kanten som möjligt.

Vägmärkesförordningens bestämmelse om lokaliserings märken för vägvisning förtydligas

Förslaget till en komplettering i vägmärkesförordningen kom från Transportstyrelsen som ansåg att det behövdes en tydligare koppling mellan lokaliseringsmärken för vägvisning gällande biltrafik och lokaliseringsmärken för vägvisning av gång och cykeltrafik. Exempelvis kan det finnas behov av att märka ut upplysningar om väg till järnvägsstation eller ett handelsområde även för cyklister och gående. Kompletteringen ska minska eventuella tveksamheter om lokaliseringsmärken för serviceinrättningar även får användas i vägvisningen för gång och cykeltrafik. Förtydligandet görs i 2 kap. 21 §1 och 23 §2 där gång- och cykeltrafik nu är tillagt.

Trots förtydligande så uppstår det frågor

Att ytterligare punkter från den nationella cykelstrategin blir lagstadgade bör absolut ses som ett steg i rätt riktning, samtidigt uppstår det en del frågor som saknar svar. Kommer det exempelvis bli några påföljder för de motorfordon som inte respekterar cykelboxarna? Hur tvingande blir de gåendes positionering på de kombinerade gång- och cykelbanorna? Vad händer med de tidigare cykelpassagerna som lämnas utan vägmarkering? Men den största frågan av dem alla är dock hur de nya reglerna ska nå ut till befolkningen? Om bara några få dagar blir fem punkter ur den nationella cykelstrategin lagstadgade men någon informationskampanj om regeländringarna går inte att finna trots att grundtanken är att lyfta cykelns status.

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

NAnders 2018-11-19

Först måste låten "Förstå skillnaden mellan cykelbana och GC-bana, Svensson" spelas in.

Bullabus 2018-11-18

Kan ingen musiker göra om låten "Håll dej till höger Svensson" till "Gå till vänster Svensson"

NAnders 2018-11-05

Nu har jag inte varit i hela Danmark, men mitt intryck är att det bara är i tätort och i direkt anslutning till tätort som GC-bana (fællessti) kan förekomma. Utanför tätort har jag aldrig sett fællessti. Det finns för övrigt inga riktlinjer för när...

Miss Lycka 2.0 2018-11-05

Eftersom Sverige inte kan kopiera något som någon annan har gjort så blev det ok med dubbelriktad trafik. Det har inte danskarna. För övrigt så är det bara på landsbygden som det finns GC-vägar där.

NAnders 2018-11-05

Nej, problemet är att i svensk planeringstradition anses gångtrafik och cykeltrafik vara ett och samma trafikslag. Det innebär att det alltid anses vara den bästa lösningen att blanda gående och cyklister på GC-bana fastän det bara funkar om antale...

görveln 2018-11-05

När man går så är det ju en poäng att man ser dem man möter men sån generellt tycker jag att det är klart bättre om alla som färdas åt ett håll gör det på samma sida av vägen. I morse möte jag flera löpare som löpte på vänster sida och jag gillar int...

Miss Lycka 2.0 2018-11-05

Det sämsta med GC-vägar är att de är dubbelriktade vanligtvis. Här har man byggt om en stor infart med utrymme till GC-vägar på båda sidor till ännu en dubbelriktad GC-väg. Det märks att man har inga cyklister i projektgruppen.

SGS 2018-11-05

Precis så är det. Lagstiftning i all ära, men när GC ofta verkar ses mer som en lekplats än ett sätt att transportera sig under någorlunda säkra former så lär skillnaden från dagens läge bli minimal. Känns mer som en filosofisk fråga än något som ...

Lejon 2018-11-05

Jag skulle bli nöjd om alla som går på en gc-bana håller sig till en sida. Om det är vänster eller höger skiter jag i som cyklist. Problemet är ju att folk går mitten-höger-vänster-sicksack. Det tvivlar jag på att lagstiftning rår på.

rln 2018-11-05

Eller ett Fibonaccital.