Riktlinjer för reparation av cykel

Datum:
15 februari 2017 17:10

Den 1 januari 2017 sänktes mervärdesskattesatsen på reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning från 25 procent till 12 procent. Ganska omgående stod det klart att den nya momssänkningen skapade en del frågor om vad som skulle räknas som reparationer. Skatteverkets rättsavdelning fick uppdraget att ta fram ett ställningstagande med tydliga riktlinjer. I ställningstagandet som publicerades idag, ger Skatteverket sin syn på vilka varor som ska anses omfattas av momssänkningen och vad begreppet reparationer innebär.

Benämningen cykel

För att förtydliga om vad som omfattas av momssänkningen, har Skatteverket börjat med att hänvisa till 2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lagtexten har delats upp i en kategori 1 och en kategori 2 enligt följande:

  1. En cykel i kategori 1 är ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.
  2. En cykel i kategori 2 är ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn uppfyller följande tre kriterier:
  • Den förstärker endast kraften från tramp- eller vevanordningen.
  • Den ger inte något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen.
  • Den har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt

I 2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner om vad som anses vara en cykel, finns ytterligare två punkter (3 och 4) som rör fordon utan tramp- och vevanordning. Men dessa omfattas alltså inte av de nya momsreglerna.

”Andra fordon som visserligen omfattas av begreppet cykel i samma lag anses inte som cyklar vid tillämpningen av bestämmelserna om reducerad skattesats. Exempel på fordon som inte omfattas är så kallade ståhjulingar (exempelvis av typen Segway) och elektriska rullstolar.”

Jennie Fasth

Reparationer

Vilka reparationer omfattas då av momssänkningen?

Såhär stod det på Skatteverkets hemsida den 1 januari 2017:

”Momsen på tjänster för att reparera cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks till 12 procent. Större reparationer som innebär att varan byter karaktär till en annan typ av vara omfattas inte av den lägre momsen.”

Frågan blev vad som skulle räknas som större och mindre reparationer samt om montering/ modifiering skulle kunna ses som reparationer? I Skatteverkets ställningstagande väljer man nu att låta momssänkningen omfatta samtliga reparationer. Detsamma gäller för montering och modifiering av en cykel samt cykeltillbehör.

”Alla slags reparationer omfattas av reglerna oavsett om det är en mindre eller större reparation. Reparera kan vara att laga, åtgärda, underhålla, förbättra och upprusta. Även förebyggande åtgärder som utförs i syfte att minska behovet av framtida reparationer och att varorna förbrukas och förslits ingår. Till exempel inoljning av en cykelkedja i samband med reparation och förstärkning av ett handtag på en läderväska omfattas av skattesänkningen.”

Skatteverket gjorde bedömningen att samtliga reparationer bör omfattas av förslaget. Definition av begreppet reparationer i mervärdesskattedirektivet saknas och det finns heller ingen entydig definition av begreppet i allmänt språkbruk. Reparera kan således  innebära både att laga, åtgärda, underhålla, förbättra och upprusta.

”Det är regeringens bedömning att de reparationer som omfattas av förslaget även kan omfatta förebyggande tjänster och förbättringar som utförs på varorna i syfte att minska behovet av framtida reparationer och att varorna förbrukas och förslits.”

Vad som kan vara värt att påpeka, är att upprusning och försäljning av begagnade cyklar inte omfattas av momssänkningen utan hamnar fortfarande under Lag (1999:271) om handel med begagnade varor.

Jennie Fasth

Montering eller reparation?

Komponenter

När förslitna eller defekta delar av en vara byts ut mot nya delar i samband med reparationen ska de nya delarna normalt också ingå i reparationen. Det kan exempelvis röra sig om ett nytt hjul till en cykel. Det kan förekomma att en säljare av särskilt kostsamma delar, såsom dyrare navväxlar till en cykel, också monterar delen. Om värdet av monteringen är försumbart i förhållande till reservdelens värde, ska tillhandahållandet i sådana undantagsfall ses som en omsättning av en vara och beskattas med normalskattesatsen.

Även här vänder Skatteverket från tidigare besked, om att komponenter inte skulle omfattas av momssänkningen. Komponenter som anses ingå i reparationen ska alltså säljas med 12 procent moms trots att cykelhandlarna köpt in dem med 25 procent moms. Men bara om det anses skäligt utifrån arbetskostnaden som nämns ovan.

Större arbeten

Undantag gäller även arbeten som är så genomgripande att varans väsentliga karaktär förändras är det inte längre fråga om en reparationstjänst utan försäljning av en ny vara. En ny vara anses ha tillverkats när varans funktion och användning har ändrats jämfört med det material som kunden har lämnat in. Som ett exempel tar Skatteverket upp cyklar som i efterhand förses med elmotor. Detta arbete ska fortsättningsvis förses med en momssats på 25 procent.

Tydlighet är bra

Med de nya riktlinjerna torde det bli lite enklare för landets cykelhandlare att få till en enhetlig momssättning utan att det varierar från butik till butik. I alla falla när det kommer till vad som ska anses som reparationer. Momssatsen för komponenter blir däremot en avvägning. Även om Skatteverket varit snabba med att ta fram sitt ställningstagande, så borde detta rimligtvis varit klart före lagen trädde i kraft och helt solklart är det fortfarande inte.

Tidigare artikel: Nya momsregler för vissa reparationer

Senaste kommentarer

mugge 2017-02-20 11:43

Jag saknar fortfarande perspektiv på vilket incitament (eller inte) som momssänkningen kan skapa. I slutändan när en reparation ska betalas så handlar det om en "rabatt" på 5-10%. Ta t ex en "service" där man går igenom drivlina, bromsar och lager sa...

vilzen 2017-02-20 12:10

Håller med, de där reglerna kommer jag ha NOLL nytta av... Vill hellre har ner priset på cykeldelar, för skruvandet sköter jag själv! ..Blir ju så när pappersvändare med tummen mitt i handen själva hittar på nått, det hjälper bara de själva! :/
...

rularn 2017-02-21 19:50

Vad händer om man lämnar in sin cykel för att byta ram, för att sedan komma tillbaka ett par dagar för att byta alla komponenter?

I övrigt tycker jag att en momssänkning har noll verkan för oss konsumenter, det handlar om några tior i ...

Frankenstein's Bike 2017-02-21 20:45

Vill man få folk att sluta röka, supa och köra bil höjer man skatten. Vill man få fler i arbete, och med det mer reparationer, sänker man skatten på arbete, både för arbetsgivare och för arbetaren. Nu är det ju billigare att bara köpa nån ny grej ist...