Cyklar och bilar på samma bana för ökad framkomlighet

Datum:
20 juni 2018 22:47

Idag blev det klart att det från och med den 1 augusti blir tillåtet för cyklister över 15 år att använda körbanor med maxhastighet på 50km/h, även om cykelbana finns. Happyride har tagit en titt på vad lagändringen innebär.

I samband med den nationella cykelstrategin offentliggjordes i april 2017, släpptes även en promemoria med förslag på lagändringar för att stimulera hållbara transportlösningar. Åtgärder inom cykel anses kunna bidra till att nå flera samhällsmål såsom att minska resandets miljöpåverkan, minska trängsel i tätort samt bidra till en bättre folkhälsa. Enligt utredningen har diskussionerna kring var en cyklist ska få cykla, huvudsakligen grundat sig i konkurrensen om utrymmet samt hastighetsskillnaderna mellan cyklister, fotgängare och motorfordonsförare.

Jennie FasthAtt istället välja körbanan kan i augusti både vara lämpligt och lagligt.

I promemorian nämns även att det under vissa perioder uppstår framkomlighetsproblem på de kombinerade gång- och cykelbanorna i takt med att fler cyklar i städerna och att det numera finns olika typer av cyklar. Även variationer i hastigheter mellan cyklister ökar och kräver lösningar. Utredningen anser därför att cykeltrafiken behöver tillgång till de ytor som normalt är vigt för den motordrivna trafiken även när det finns en cykelbana intill körbanan.

Idag ska cyklister enligt TraF 3kap 6§ 1 punkten, använda cykelbana om sådan finns. I lagrummet framgår det att undantag kan göras om användning av vägbanan är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Däremot lämnas en dispens för cyklar med fler än två hjul enligt TraF 3kap 6§ 2 punkten och lyder följande: ”cyklar med fler än två hjul eller en cykel som drar en cykelkärra eller en cykel som har en sidvagn, utöver vad som framgår av 1, föras på körbanan även om det finns en cykelbana om det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd”.

Jennie FasthCykelbanan har tidigare haft påbudsskylt, om det kommer en ny skylt är än så länge oklart.

Men nu ger regeringen alltså klartecken för samtliga cyklister som fyllt 15 år och förare av moped klass II att köra på körbana oavsett mängden hjul på cykeln. Detta gäller dock endast körbanor med hastighet upp till max 50 km/h.

Då cykling på körbana bedöms innebära andra risker ur trafiksäkerhetssynpunkt än cykling på cykelbana görs bedömningen att det inte är lämpligt att barn cyklar på körbanan om det finns en cykelbana. Det framstår inte heller lämpligt att tillåta cykling på en körbana med höga fordonshastigheter när det finns cykelbana intill. Därav tillkommer ålderskravet på 15 år samt högsta hastighet på 50km/h. Det är dock fortsatt möjligt att välja körbanan även om hastigheten är skyltad högre än 50km/h men endast under förutsättning att det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge d.v.s såsom dagens lagrum är utformat.

Exakt hur det nya lagrummet kommer att se ut går i dagsläget inte att säga men enligt förslaget till förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) skulle det se ut på följande sätt:

3kap. 6§

Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns. Om särskild försiktighet iakttas får dock Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället för cykelbanan om

1. den cyklande fyllt 15 år och
2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Om särskild försiktighet iakttas får trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd. Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den.
Särskilda bestämmelser om användning av vägrenen finns i 12 §.

Det har redan nu diskuterats kring vad som egentligen menas med punkt 2 som framstår som något diffus i sin formulering. Men som vi redan nämnt, är det fortsatt möjligt att välja körbanan även om hastigheten är skyltad högre än 50km/h men endast under förutsättning att det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Vid färd på körbana upp till 50km/h behöver däremot ingen hänsyn tas till färdmålets läge.

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

Kristoffer R 2018-06-21

Jag vet inte. Jag menar snarare att redan idag används GC-banan längs Spårhagavägen inte av LVG-cyklister. GC-banan är helt OK med undantag av några brutala kanter vid nån utfart och att den är guppig. Mitt närområde är däremot Billdal....

staine 2018-06-21

Ja. Lite högtidligt och sorgligt på samma gång.

Miss Lycka 2.0 2018-06-21

Det är en procession av cyklister på väg till arbetet.

staine 2018-06-21

Så länge klungcykling inte är godkänt, hur går det då med götgatspendlingen? Då gäller ju tresekundersregeln va? Bängen borde tråla lite mer.

ejma 2018-06-21

Jodå. Vart bor du om du missat konsekvenserna av cykelförbudet på bilväg om cykelväg saknas? Den nya standarden för GC som införts de senaste åren innebär har också inverkat på bilvägarnas utformning. Bilvägarnas utformning har ändrats till just at...

NAnders 2018-06-21

Hjälmanvändningen är proportionell mot otryggheten i trafiken och omvänt proportionell mot andelen cykeltrafik. Så vad du såg var en stad där cyklisterna är trygga och en stor andel av befolkningen cyklar.

pme 2018-06-21

Det där var även min uppfattning tills jag var i Malmö förra veckan. Nu har jag tappat allt hopp om att cyklister skall uppfattas som försiktiga. I stort sett alla cyklade rakt genom korsningar utan att se sig för (eller lämna företräde där det va...

eketjall 2018-06-21

Ändå borde det ju skett för länge sedan då om man ser till cykelinfran som den ser ut idag. Den är ju utformad som om cykling bara var ett fritidsintresse ;-)

Appel 2018-06-21

Wow! Äntligen. Har ju blivit mer och mer påtagligt att denna ändring behövdes då alla nu skaffat elcykel. Det borde även klargöras att det verkligen är ok (i strikt juridisk mening) att cykla i klunga. Fast det kommer nog dröja då det inte har så my...

staine 2018-06-21

Haha den var bra :D Jisses vad road rage det kommer att bli isåfall